World Wide PhotoWalk October 3rd, 2020 Castle Gardens Twickel Estate Ambt Delden The Netherlands Event in cooperation with USA: Scott Kelby Organization Spring Hope Orphanage Kenya

Scan Nederlands

Scan English

Ovb Corona protocollen Informatie bijeenkomst FotoGroep Enschede Datum volgt zsm Bijeenkomst voor fotografie geïnteresseerden Aanmelden via email verplicht
 Stichting FRAMED Het non-profit-platform voor beeldende kunst en fotografie met ANBI-C status Stichting FRAMED is een door 2 Photographers opgezette Stichting, omdat wij ervan overtuigd zijn dat er te weinig mogelijkheden en platforms zijn op het gebied van het tentoonstellen van beeldende kunst, fotografie en mengvormen ervan, voor zowel beroeps- als amateurs. Net alleen in Nederland, maar ook in onze grensstreek. Zelfs in Nederland als geheel. Ook ontbreekt vaak de kennis, achtergrond, tijd en de mogelijkheden bij deze groepen. Daar kan Stichting FRAMED een uitkomst bieden en helpen de aanwezige kennis aan te vullen. Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt. Doelstelling van Stichting FRAMED Het vergroten, verbreden en verdiepen van de maatschappelijke interesse en de toegankelijkheid van de kunst, in het bijzonder in de fotografie. Strategie Het verrichten van alle verdere handelingen, die met de missie en visie in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren, faciliteren, adviseren, bemiddelen en promoten van/in tentoonstellingen en aanverwante zaken/evenementen. Dienst/Product De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren, faciliteren, adviseren en bemiddelen van/in tentoonstellingen en aanverwante zaken/evenementen. De Stichting wil al haar kennis, middelen en netwerk inzetten om haar doelen te realiseren. Dat kan bv. zijn door het regelen van (tijdelijke) ruimten en overige materialen (bv. tafels, wanden, lijsten) voor exposities, bijbehorende lezingen, rondleidingen, volledig op het project/programma afgestemde bijzondere eenmalige workshops/cursussen, het opzetten en laten uitvoeren promotiecampagnes, inzet van vrijwilligers. De Stichting wil haar netwerk, bestuur en vrijwilligers inzetten voor het realiseren van de doelen. Dit doet zij hoofdzakelijk door het organiseren en ondersteunen van zaken op basis van de expertise, kennis en ervaring. Daarbij gebruik makend van mensen, middelen en materialen van organisaties/ instellingen, of indien nodig aangevuld met eigen (privé)materialen en middelen die desgewenst tijdelijk gratis ter beschikking worden gesteld. Indien personen/organisaties/instellingen zaken niet ‘gratis’ (dmv sponsoring, giften, legaten, donatie, subsidies) ter beschikking stellen, zal Stichting FRAMED op andere wijze kostendekkend moeten opereren. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld komen uit entreegeld bij exposities, lesgeld en het ter beschikking stelling van (externe) ruimten en/of middelen/materialen van de Stichting zelf etc. De Stichting beheert daarnaast voorlopig een groot deel van de privébibliotheek en fotografica van de oprichters, welke vergelijkbaar met een museum functie, op verzoek beschikbaar kunnen worden gemaakt voor studiedoeleinden of deel kunnen uitmaken van tentoonstellingen. Doel is dat de Stichting op termijn zelf de beschikking krijgt over een eigen bibliotheek en fotografica voor dit specifieke doel. Doelgroep/Markt Stichting FRAMED wil een brug slaan tussen de professionele beoefening van b.v. fotografie en de amateurs die daar hobby-matig mee bezig zijn. Individueel, in (foto)groepen of verenigingsverband. De Stichting wil hierbij speciale aandacht geven aan fysiek gehandicapten, mensen met autisme mn. Asperger en schoolgaande kinderen en jeugd (t/m middelbare school). Educatie, creativiteit, samenwerking en zelfvertrouwen zijn hierbij de kernbegrippen die de Stichting wil invullen. De Stichting wil mensen ongeacht leeftijd, ervaring en achtergrond een platform bieden voor zelf ontplooiing, ervaringen opdoen, (verborgen) talenten ontwikkelen. Dit alles in een passende omgeving (per doelgroep) om zodoende het enthousiasme voor de kunst en fotografie in het bijzonder te stimuleren. Daarbij wordt speciaal geleet op de toegankelijkheid van de diverse locaties voor alle groepen uit onze samenleving. Dit alles is uit te voeren door een bestuur en vrijwilligers die geen financiële beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. In de Missie en Visie zijn de generieke en speciale doelgroepen reeds omschreven. Een aantal kernelementen spelen voor elke doelgroep en activiteit/project een hoofdrol en zijn dus leidend in het ontwerp: educatie, erfgoed (cultuur, natuur, architectuur, landschap), nieuwe (social) media en respect. Indien werk/projecten van kunstenaars en/of fotografen hieraan voldoen (ballotage) kan de Stichting bemiddelend optreden om bv. exposities te organiseren, waarbij de beschikbare tijd en middelen goed verdeeld moet worden over de verschillende projecten, zodat elk project die aandacht krijgt die het verdient. De Stichting benaderd in toenemende mate de doelgroepen proactief om vanuit de kernelementen te komen tot concrete activiteiten/projecten. De Stichting breidt het netwerk oa uit middels nieuwsbrief en inschrijvers daarvoor. Promotie/Marketing Een belangrijk doel van de Stichting is op dit moment gericht op het vergroten van de naamsbekendheid en bekendheid geven aan de mogelijkheden en diensten van de Stichting die zij derden ter ondersteuning kan aanbieden. Om dit te realiseren wordt een gerichte promotiecampagne uitgevoerd waarbij een belangrijke rol zijn wegelegd voor de Social Media. Maar meer nog door de in deze branche gebruikelijke mailings (10.000 fotografen in NL), posters en flyers die verspreid worden bij vele culturele, onderwijs en maatschappelijke instellingen, musea, hotels, winkelcentra, wijkcentra etc. Aangevuld met artikelen in de regionale dag en weekbladen, gerichte mailings binnen het netwerk van de Stichting. Diverse binnen en buitenlandse (Euregio) fotografiebladen en fotogroepen zijn inmiddels voorzien van informatie. Ook de lokale en regionale/provinciale radio en tv zenders zijn benaderd. De tentoonstelling ‘Curaçao, een ander Nederland’, gericht op een groter begip en kennis van de Curaçaose cultuur is in dat kader dan ook geopend door de Plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Curaçao te Den Haag, Zijne Excellentie de heer R.M. Candelaria, in het bijzijn van de Burgemeester van Hengelo de heer S. Schelberg. Afhankelijk van activiteit/project zal de Stichting de promotiecampagnes gaan vormgeven. Zo wordt elke campagne volledig afgestemd op het betreffende project en eventuele bijzondere aanvullende doelgroepen. De kanalen zijn bekend, de contacten gelegd, het draaiboek gereed. Dit alles naast het up-to-date houden van website, mailinglijsten, social media en het periodiek uitbrengen van een op korte termijn te ontwikkelen nieuwsbrief. Een ander deel van de promotie is het continu proces om de Stichting inkomsten te verschaffen in de vorm van sponsoring, giften, legaten, donaties, en subsidies. Belangrijk instrument hierin is de Stichtingsacte en de ANBI-C status. De lijsten met potentiële nationale en internationale sponsors etc zijn nog verder uit te breiden. Het benaderen van alle partijen met een deels generiek (zoals een Beleidsplan) en deels maatwerk stuk (het specifieke gebied waarop de sponsor/donateur actief is) is erg arbeidsintensief. Voorlopig gaat het bestuur zich hiermee bezighouden met professionele ondersteuning. Ditzelfde geldt ten aanzien van het gestructureerd invulling geven van deze beleidsplannen, incl. fondsen en vrijwilligerswerving. Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers binnen de Stichting zouden op korte termijn deze taken of een deel ervan kunnen overnemen. Organisatie De Stichtingsacte van Stichting FRAMED is getekend op 6 augustus 2015 te Almelo. Als statutaire vestigingsplaats is Enschede gekozen, het actieve cultuurbeleid gecombineerd met de mogelijkheden en aanwezigheid van het bestuur van de Stichting in Roombeek, de enorme clustering aan kunstenaars (zowel professioneel als amateur) en de centrale ligging van de ateliers aan de Cultuurmijl tussen de musea en Culturele instellingen vormden daarvoor de reden. Op 4 september 2015 is officieel gevierd dat de Stichting haar werkzaamheden is gestart, middels een grote solo tentoonstelling in Hengelo Ov, welke werd geopend door de Plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Curaçao Zijne Excellentie de heer R.M. Candelaria, in het bijzijn van de Burgemeester van Hengelo de heer S. Schelberg. Het organiseren en realiseren van exposities in de 2e galerie in Cultuurpak Roombeek is inmiddels ook gestart. De organisatie van de Stichting bestaat op dit moment enkel nog uit een bestuur, zijnde een Voorzitter (mevr. Roesink) en een Secretaris/Penningmeester (de heer Raaijmakers). Het bestuur voert alle bestuurswerkzaamheden/activiteiten volledig onbezoldigd uit en ontvangt geen beloning hiervoor (Stichtingsacte/ Statuten artikel 3, lid 5.) Het bestuur heeft uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het officiële correspondentieadres is: Stroinksbleekweg 6, 7523 ZL Enschede. De Stichting werkt normaliter alleen op afspraak, eventueel ook buiten de vastgestelde normale kantoor- en openingstijden. Tijdens tentoonstellingen gelden ruimere en vaste bezoektijden welke overigens wel per tentoonstelling kunnen verschillen. Uitgangspunt is tijdens tentoonstellingen ruime openingstijden in de middag te hanteren tijdens de weekenddagen, vanwege de bezoekersdichtheid. Voorlopig zijn de openingstijden tijdens tentoonstellingen vastgesteld op: woensdag van 12.00 tot 17.30 uur. Afhankelijk van bezoekers aantallen, het project, de begeleiding van de tentoonstelling door exposant of vrijwilligers uit het netwerk van Stichting FRAMED kunnen sterk openingstijden variëren. Het bestuur heeft besloten zich eerst te richten op het vergroten van de naamsbekendheid, het vervaardigen van alle benodigde basis documenten voor de Stichting, zoals een beleidsplan (voor fondsenwerving en vrijwilligers) en een PR/Marketing plan en nieuwsbrief. Deze documenten gaan, tezamen met de ANBI-C status de basis vormen voor actieve werving van bestuursleden, een zgn. vriendenkring, donateurs en vrijwilligers. De verdere organisatie en taakverdeling is daarvan afhankelijk en uiteraard van de activiteiten/projecten die ontwikkeld en uitgerold worden. Uitgangspunt is dat er door bestuur en andere betrokkenen altijd gehandeld moet worden binnen de wettelijke kaders (zoals oa. omschreven in de Stichtingsacte/statuten.) Het huidige bestuur wil op termijn het aantal bestuursleden graag uitbreiden om zo een brede en deskundige basis vanuit de doelgroepen, financiers (bv. subsidiegevers, sponsors, donateurs) en (professionele) vakmensen te komen. De organisatie structuur is plat, non-hierarchisch en modern, waar iedereen naar competentie, behoefte en tijd, elkaar steunt en in goed overleg alle taken uitvoert en verbetert, met bijbehorende verantwoordelijkheid en mandaten. Een collegiale sfeer en aanpak is kenmerkend en maakt Stichting FRAMED een trotse familie met een warme uitstraling waar iedereen elkaar helpt. Financiën/Financiering/Fondsenwerving Er is een wettelijke verplichting om een goede en gedegen financiële administratie te voeren mbt de inkomsten, uitgaven, vermogen, verplichtingen en middelen van de Stichting. Dit wordt door het bestuur uitgevoerd. Een structurele opzet van de fondsenwerving is reeds eerder toegelicht. Alle tot nu toe door de Stichting gemaakte kosten en uitgaven zijn volledig voorgefinancierd, zonder rentebeding. Ook heeft het bestuur diverse andere van haar privémiddelen en materialen voorlopig ter beschikking gesteld aan de Stichting. Indien de inkomsten zich positief ontwikkelen zullen verstrekkers hiervoor enkel een reële vergoeding ontvangen en/of zal de Stichting eigen materialen aanschaffen. Het niet navolgen van geldende statuten en/of wettelijke regels zal onverhoopt leiden tot beëindiging der werkzaamheden voor de Stichting zonder daat tendienaanzien verdere termijnen en/of vergoeding gelden kunnen worden gemaakt, van welke aard ook en zonder vereiste van schriftelijke vastlegging/motivering aan betrokkene(n). Eventuele (gevolg)schade zal op veroorzaker(s) kunnen worden verhaald in rechte. Jaarcijfers van de Stichting Conform Artikel 9, lid 3 van de Stichtingsacte is het bestuur verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Gezien het einde van het boekjaar icm de oprichtingdatum en start van de Stichting zal de eerste rapportage conform gemaakte afspraken met medewerkers Belastingdienst Enschede geconsolideerd worden met het boekjaar 2016 waarna een volledige verslaglegging zal volgen. Klik op ons logo en mail of bel ons. stichtingframed@2photographers.eu tel: +31-(0)6-81.6.96.0

©2014-2020 2Photographers.eu

All rights reserved.