Ovb Corona protocollen Informatie bijeenkomst FotoGroep Enschede Data volgen zsm Bijeenkomst voor fotografie geïnteresseerden Aanmelden verplicht World Wide PhotoWalk October 3rd, 2021 Programm published: August 2021

Jaarverslag 2019 Stichting FRAMED

 

 

Inhoudsopgave

1. Over Stichting FRAMED (organisatie, doel, missie, etc.)

2. ANBI-C status

3. Duurzaamheid

4. Woord van de voorzitter

5. Hoe kan ik deelnemen/bijdragen (sponsors, vrienden, ambassadeurschap, etc)

6. Toelichting

7. Toekomstplannen

8 Jaarrekening

9. Exposeren bij of met Stichting FRAMED?

 

 

1. Over Stichting FRAMED (missie, visie, doel, etc.)

a. Aanleiding

b. Samen werken aan jezelf

c. Een platform voor beeldend kunstenaars mn fotografen

d. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van exposities

e. Ontmoetingen, educatie en samenwerkingsverbanden

 

a. Aanleiding

Nederland kent 15 miljoen bondscoaches wordt weleens gezegd. Waarschijnlijk zijn er ook evenveel fotografen. Want iedereen fotografeert. Met een camera of met een telefoon. Via sociale mediaplatforms als Facebook en Instagram zien wij ieder dag hoe amateurs en professionals hun foto’s delen. Iedereen fotografeert. Er zijn tal van clubs in het land waar amateurfotografen elkaar ontmoeten. Daarnaast is fotografie wellicht een van de meest laagdrempelige kunstvormen die mensen direct weet te raken. Fotografie is daarbij een geweldig middel om het gesprek over relevante maatschappelijke thema’s aan te jagen. De foto van een overleden kindje dat gevlucht is voor oorlogsgeweld en aanspoelt op een Grieks eiland zet als geen enkel ander middel aan tot debat en nadenken.

 

Het verbaasde ons dan ook dat naast de sociale media, er geen goed platform bestaat dat fotografen van amateur tot (semi-) professional, faciliteert bij het realiseren van fotoprojecten en tentoonstellingen. Er geen plek is waar amateurs en professionals elkaar kunnen ontmoeten en hun werk kunnen laten zien. Terwijl tussen amateurs en professionals de grensvervaging compleet is. Fotoreportages over belangrijke nationale en internationale onderwerpen krijgen geen podium.

 

Fotografie wordt ook nauwelijks ingezet om kwetsbare groepen in de samenleving actief te laten deelnemen aan de samenleving. De groep van mensen met een ‘stoornis’ in het autistisch spectrum/Asperger in Nederland steeds groter wordt en dat juist fotografie een geweldig middel kan zijn om deze groepen te bereiken, erkenning te geven en te laten participeren in onze samenleving. Door ons drempelloos beleid en onze begeleiding, zijn onze tentoonstellingen uitermate geschikt te bezoeken door fysiek gehandicapten en ouderen, waarvoor het een mooie en zinvolle dagbesteding zou opleveren. Hun sociale isolement wordt er sterk door verminderd.

 

Dat heeft ons doen besluiten een platform op te richting onder de naam Stichting FRAMED. Met deze inmiddels als ANBI-C erkende non-profit instelling willen wij fotografie en fotografen in de schijnwerper zitten. Door amateurs en professionals (het is de combinatie die het interessant maakt) te helpen met het opzetten van tentoonstellingen en fotoprojecten. Deze combinatie kan verder uitgebreid worden door ook andere (meng)vormen van beeldende kunst in gemeenschappelijke tentoonstellingen op te nemen. Een groeiende op fotografie gerichte bibliotheek en fotografica kunnen exposanten en publiek hierbij ondersteunen.

 

De enthousiaste reacties op ons initiatief, dat lijkt te voorzien in een behoefte, heeft ons doorzettingsvermogen alleen maar versterkt. In dit beleidsplan leest u meer over onze doelstellingen en de activiteiten die wij willen organiseren.

 

b. Samen werken aan jezelf

Stichting FRAMED wil een brug slaan tussen beroepsfotografen en amateurs door ze, ongeacht leeftijd of ervaring, een platform te bieden voor zelfontplooiing. Individueel en in groepsverband. Stichting FRAMED organiseert, faciliteert, adviseert en bemiddelt. Alle betrokkenen werken zonder enige vorm van financiële tegemoetkoming en zonder winstoogmerk.

 

Stichting FRAMED is bedoeld voor sociaal bewogen mensen met een bovenmatige interesse in fotografie, kunst, cultuur en ontwikkelingen in de maatschappij. Wij kunnen vanuit gelijkwaardigheid van elkaar leren, ervaringen opdoen en verborgen talenten ontwikkelen in een passende laagdrempelige omgeving. Daarbij heeft Stichting FRAMED bijzondere aandacht voor kinderen en volwassenen met een fysieke beperking, Asperger of andere vormen van autisme. Ervaar de verbindende kracht van FRAMED. Ontdek de magische wereld van de verbeelding, waarin binnen en buiten kaders alles kan.

 

Missie achtergronden

Om de geheel onbaatzuchtige en humanitaire achtergronden en doelstellingen van de stichting te kunnen benadrukken hechtten de oprichters er grote waarde aan, wettelijke erkenning te krijgen als cultureel goed doel de zogenaamde ANBI-C status te behalen. Hiervoor werden de staturen aangepast en een jaar lang samen gewerkt met de Sesam Academie gewerkt aan een schriftelijke versie van missie, visie etc. In nauwe samenwerking met dan wel in opdracht van de Belastingdienst werd zelfs de hele website aangepast om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van deze ANBI-C-status. Het gevolg is wel dat daardoor de eigen informatie en uitstraling enigszins tot behoorlijk in het gedrang is gekomen op de website. Daar moet zeker nog gezocht worden naar een betere balans om te komen tot een aantrekkelijke site. Een site met een goede balans kent tussen de unieke, individuele informatie, evenementen en agendapunten etc van de stichting en de vele wettelijke vereisten die bij ANBI-C opgericht na 2014 veel strenger worden gehanteerd.

 

Missie en visie

Stichting FRAMED is een door 2 professionele fotografen opgezet laagdrempelig platform, een one-stop-shop, een kenniscentrum voor creatieve, cultuur en sociaal-maatschappelijk gedreven professionele en amateur beeldend kunstenaars die samen of alleen hun werk willen exposeren. Wij helpen door inbreng van kennis, ruimte, middelen en adviezen. Wij maken daarbij gebruik van een draaiboek waarmee telkens opnieuw een compleet projectplan op maat wordt samengesteld. Verder willen wij met deze tentoonstellingen en projecten de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen vergroten en ontmoetingen tussen verschillende groepen uit de samenleving stimuleren. Ook organiseert en ondersteunt Stichting FRAMED projecten waarbij kwetsbare groepen en/of amateurs/professionals samen met elkaar nieuwe tentoonstellingen realiseren.

 

Stichting FRAMED heeft als primaire doelstellingen

- Toegankelijkheid, bereikbaarheid en kennis van beeldende kunst en fotografie vergroten

- Het publiek debat te stimuleren over relevante, maatschappelijke thema’s door middel van het organiseren van tentoonstellingen

- Het aanbieden van een expositieplatform met professionele uitstraling gecombineerd met kenniscentrum, bibliotheek etc.

- Stimuleren van de uitwisseling van kennis tussen professionals en amateurs (kennispiramide, Pay-It-Forward)

- Maatschappelijke en actieve participatie van kwetsbare groepen (fysiek gehandicapten, ouderen, jeugd en Asperger autisten) vergroten en ontmoetingen tussen verschillende groepen uit de samenleving stimuleren

 

Nevendoelstellingen

- Verbeteren cultureel, sociaal en economisch leefklimaat

- Tegengaan van verloedering door leegstaande panden te gebruiken als pop-up of semi-permanente expositieruimtes

 

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het organiseren, faciliteren, adviseren en bemiddelen van/in tentoonstellingen en aanverwante zaken/evenementen.

- Stichting FRAMED wil al haar kennis, middelen en netwerk inzetten om haar doelen te realiseren. Hoofdzakelijk door het organiseren en ondersteunen van zaken op basis van de expertise, kennis en ervaring.

- Stichting FRAMED biedt daarnaast ondersteuning en begeleiding van projecten middels kennis en materialen. Bijvoorbeeld het regelen van (permanente en tijdelijke) ruimten en overige materialen (bv. tafels, wanden, lijsten)

  voor exposities, expositiematerialen, maar ook door het organiseren en geven van lezingen, presentaties, rondleidingen, het opzetten en laten uitvoeren promotiecampagnes alsmede de inzet van vrijwilligers.

- De Stichting zal haar volledige netwerk belangeloos inzetten voor het realiseren van haar doelen. Daarbij gebruik makend van mensen, middelen en materialen van organisaties/ instellingen, of indien nodig aangevuld met

  eigen (privé)materialen en middelen die desgewenst tijdelijk gratis ter beschikking worden gesteld.

- Bibolitheek en fotografica collectie met educatie- en museum functies

- De Stichting beheert daarnaast voorlopig een groot deel van de privébibliotheek en fotografica van de oprichters, met museum-functie (permanente bruikleen en/of donaties voor/aan Stichting FRAMED). Daarnaast kunnen

  deze middelen op verzoek beschikbaar kunnen worden gemaakt voor studiedoeleinden, educatieve projecten of deel kunnen uitmaken van tentoonstellingen, zoals dit reeds plaatsvindt in samenwerking met Stichting

  Behoud van Oud op diverse locaties in Overijssel.

- In Missie en Visie zijn de generieke en speciale doelgroepen reeds omschreven. Een aantal kernelementen spelen voor elke doelgroep en activiteit/project een hoofdrol en zijn dus leidend in het ontwerp: educatie, erfgoed

  (cultuur, natuur, architectuur, landschap), nieuwe (social) media en respect. Indien werk/projecten  van kunstenaars en/of fotografen hieraan voldoen (ballotage) kan de Stichting bemiddelend optreden om bv. exposities te

  organiseren, waarbij de beschikbare tijd en middelen goed verdeeld moet worden over de verschillende projecten, zodat elk project die aandacht krijgt die het verdient. De Stichting benaderd in toenemende mate de

  doelgroepen proactief om vanuit de kernelementen te komen tot concrete activiteiten/projecten. De Stichting breidt het netwerk oa uit middels nieuwsbrief en inschrijvers daarvoor.

- Vanwege haar vele contacten en ervaring ook in de design branche, interieurontwerp, de diversiteit aan materialen en diensten wordt Stichting FRAMED steeds vaker benaderd om te helpen bij de organisatie van externe

  tentoonstellingen op allerlei gebeid, van fotografie, fotografica, schilderkunst tot glaskunst maar ook diverse historische materialen. Samen met Stichting Behoud van Oud verzorgen wij op diverse lokaties wisselexposities

  die door Stichting FRAMED worden ingericht en beheerd. Daarbij worden materialen uit beide collecties gecombineerd tot 1 geheel waarbij de nadruk ligt op fotografie, fotografica en historische achtergronden. Wij hebben

  veel plezier in dit soort projecten en genieten van alle aspecten van de organisatie van exposities.

 

Daarom heeft 2 Photographers in augustus 2015  de stap genomen hiervoor officieel Stichting FRAMED op te richten, waarin alle werkzaamheden en het beheer van de galerie onder de naam Art Gallery FRAMED Roombeek zijn ondergebracht. Stichting FRAMED voert haar beleid en werkzaamheden overigens geheel belangeloos en onbaatzuchtig uit zonder enige financiële vergoeding te ontvangen voor werkzaamheden.

 

Doelgroepen

De doelgroepen van Stichting FRAMED zijn daarom: fotografen, beeldend kunstenaars en cultuur-geïnteresseerden, culturele instellingen, exposanten en bezoekers. Exposanten worden met name bereikt door zeer actief te netwerken op regionaal en nationaal niveau (waaronder bij onderwijs, gemeenten, provincie, fotogroepen vakverenigingen, belangengroepen en op beurzen, symposia, tentoonstellingen.) Het eigen fotografienetwerk dat met elke activiteit kan worden bereikt, bestaat uit zo’n 10.000 fotografie geïnteresseerden. Overige bezoekers en deelnemers van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen worden vooral bereikt door per project een specifiek promotie/PR-plan uit te werken. Het bestaat voornamelijk uit gerichte publiciteitscampagnes gericht op specifieke doelgroepen, het vergroten van bereikbaarheid en aanspreekbaarheid ten aanzien van het project en een zeer actief PR/marketing beleid dat de overige gebieden en mensen aanspreekt.

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het grote professionele netwerk van Stichting FRAMED, contacten bij regionale en nationale pers (radio, tv, krant, vakbladen en tijdschriften), kunst-gerelateerde stichtingen, fondsen, cultuurmakelaars en -coaches, fotografie en drukwerk ondernemingen, diverse Facebook pagina’s en groepen. Via flyers en posters worden met name nieuwe en incidentele bezoekers bereikt. Flyers worden bijvoorbeeld standaard door diverse grote hotelketens opgenomen in de informatiepakketten voor hotelgasten. Door diverse VVV’s wordt informatie centraal op hun locaties gepresenteerd en op hun websites, krantenadvertenties en evenementen-agenda’s geplaatst.

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

 

c. Een platform voor beeldend kunstenaars mn fotografen

De grote gemeenschappelijke deler van Stichting FRAMED is onze passie voor beeldende kunst en ons enthousiasme voor fotografie in het bijzonder. Dat enthousiasme dragen we graag over op andere mensen. Kernbegrippen daarbij zijn: ontmoet en deel, samenwerking, educatie en creativiteit met als belangrijk doel: het kweken van zelfvertrouwen bij onze partners vanuit een constructieve grondhouding.

 

Niks is gek, alles mag en wij helpen die dromen te verwezenlijken. Hoe? Door een kenniscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor geïnteresseerden in beeldende kunst en fotografie. Onder meer door tentoonstellingen in te richten op bijzondere binnen- en buitenlocaties, alsmede in onze twee eigen studio’s in Enschede en Hengelo en in onze galerie. Verder kunnen wij gebruik maken van onze vele contacten en ons uitgebreide fotografienetwerk, bestaande uit zo’n 10.000 amateurs en professionals in Nederland. Deze enorme databank van kennis en expertise zetten we in voor onze platformleden.

 

De oprichters van Stichting FRAMED zijn ervan overtuigd dat er te weinig mogelijkheden en platforms zijn op het gebied van het tentoonstellen van beeldende kunst, fotografie en mengvormen ervan, voor zowel beroeps- als amateurs. Net alleen in Nederland, maar ook in onze grensstreek. Zelfs in Nederland als geheel. Ook ontbreekt vaak de kennis, achtergrond, tijd en de mogelijkheden bij deze groepen. Daar kan Stichting FRAMED een uitkomst bieden en helpen de aanwezige kennis aan te vullen. Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

 

d. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van exposities

One-stop-shop met maatwerk-oplossingen

Stichting FRAMED is een ‘one stop shop’ voor creatieve, cultuur en sociaal-maatschappelijk gedreven fotografen en andere beeldend kunstenaars die hun werk alleen, of samen met anderen willen exposeren. Stichting FRAMED stelt haar kennis, ervaring, netwerk en eventueel materialen of ruimte ter beschikking en werkt volgens een draaiboek dat per project telkens opnieuw wordt samengesteld, omdat immers elk project uniek is. Deze maatwerk-project-draaiboeken bevatten de mogelijke elementen die men bij de uitvoering in de aanloop naar tentoonstellingen kan tegenkomen en zijn volledig afgestemd op het wensen- en eisenpakket van de exposant. Van projectplan tot begroting, checklijsten, PR/Marketing-beleid, materialen, locaties auteursrechten en alles daartussenin komt hierin aan bod.

 

Laagdrempelig

Stichting FRAMED helpt tentoonstellingen te realiseren die laagdrempelig en bereikbaar zijn voor iedereen, als exposant, bezoeker en/of deelnemer aan activiteiten. Bovendien zullen bezoekers zich niet beperken tot het enkel bezoeken van tentoonstellingen van Stichting FRAMED. Maar ook mogelijk diverse winkels en andere culturele instellingen in de directe omgeving bezoeken en/of mogelijk gebruik maken van diverse horeca faciliteiten. Gevolg is dat er met minimale middelen en investeringen een positieve impuls aan het culturele leefklimaat van gemeentes wordt gegeven. Bij gebruik van leegstaande panden voor tentoonstellingen wordt bovendien het straatbeeld positief beïnvloed en verloedering tegengegaan.

 

Achtergestelde groepen

Stichting FRAMED is een zeer maatschappelijk betrokken organisatie. Met haar drempelloze beleid en extra aandacht voor met name (fysiek) gehandicapten en Asperger autisten, zorgt Stichting FRAMED ervoor dat al haar tentoonstellingen en evenementen  ook toegankelijk zijn voor vergeten groepen binnen onze samenleving. Ook op deze wijze probeert Stichting FRAMED deze mensen actief bij onze samenleving te betrekken en er actiever deel van te laten uitmaken. Stichting FRAMED hecht er grote waarde aan dat deze groepen mensen ook daardoor uit hun sociale en fysieke isolement worden gehaald.

 

e. Ontmoetingen, educatie en samenwerkingsverbanden

Educatie en Pay It Forward-principe

Omdat Stichting FRAMED projecten niet overneemt en een actieve opstelling van onder meer haar partners verwacht bij de uitvoering, vindt meteen een grote kennisoverdracht plaats. Het pakket aan ondersteuning wordt telkens volledig afgestemd op het wensen- en eisenpakket van de partner als een soort maatwerkkostuum. Dit pakket kan bv bestaan uit: advies, begeleiding, materialen, expositieruimte of de bemiddeling bij externe locaties, hulp bij financieringsaanvragen, literatuur of combinaties daarvan, gebruikmakend van haar volledige professionele netwerk. In ruil voor haar ondersteuning komt Stichting FRAMED met haar partners overeen hoe en in welke mate zij gaan bijdragen bij de uitvoering van 1 of meer vervolgprojecten van Stichting FRAMED. Doordat partners de zojuist opgedane kennis nogmaals in de praktijk moeten gebruiken en zelfs moeten overdragen, komt er al snel een soort kennispiramide tot stand. In combinatie met het doorgeefbeginsel, het zogenaamde Pay It Forward-principe, levert dit met minimale middelen en inspanning een educatief traject op in de culturele sector waar enorm grote behoefte aan is. Het is het spreekwoordelijke gat in de culturele markt.

 

De Stichting geeft speciale aandacht aan fysiek gehandicapten, mensen met autisme mn. Syndroom van Asperger en schoolgaande kinderen en jeugd (t/m middelbare school). Daarvoor gaat Stichting FRAMED samenwerkingsverbanden aan met opleidingsinstituten als het ROC om te komen tot afwijkende en boeiende stage maar in het bijzonder afstudeeropdrachten, waarbij diverse disciplines (oa fotografie, marketing, IT, directie secretariaat, evenmentenbegeleiding en –organsiatie en toerisme) hun krachten moeten bundelen om te komen tot een optimaal eindresultaat.

 

Stichting FRAMED hecht aan een goede educatie en ontvangt enthousiaste reacties op haar bijzondere stage- en afstudeeropdrachten die bijzonder goed aansluiten bij de opleidingen maar zich toch kenmerken door hun unieke vorm en inhoud. Ze worden gezien als een ware maar ook hele mooie uitdaging voor de (ROC-)leerlingen.

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen staan bloot aan een vorm van educatie bij Stichting FRAMED. Onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt. Het educatieve uitgangspunt wordt op deze wijze verder gemaximaliseerd en uitgewerkt.

 

De organisatie structuur is plat, non-hierarchisch en modern, waar iedereen naar competentie, behoefte en tijd, elkaar steunt en in goed overleg alle taken uitvoert en verbetert, met bijbehorende verantwoordelijkheid en mandaten. Een collegiale sfeer en aanpak is kenmerkend en maakt Stichting FRAMED een trotse familie met een warme uitstraling waar iedereen elkaar helpt. Het bestuur heeft uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doel is om het bestuur uit te breiden zodat rondom dit initiatief een netwerk van vrijwilligers en initiatiefnemers ontstaat. Het blijkt echter in de praktijk moeizaam te zijn vrijwilligers te werven zelfs met behulp van de daarin gespecialiseerde instellingen. Sinds 2016 staan de vacatures ook op internet, social media en de website plus diverse Facebookpagina’s.

 

Stichting FRAMED werkt samen met oa: vakverenigingen waaronder Dupho, diverse gemeentes, opleidingsinstituten waaronder ROC en UT en kunstenaarsateliers, De Slinger, en diverse fotogroepen, de wereldberoemde Scott Kelby organisatie, grotere hotelketens en diverse media (RTV-Oost, Dagblad Tubantia). Verder wil Stichting FRAMED een netwerk van ambassadeurs en beschermheren/-vrouwen gaan samenstellen, dat wervend ingezet kan worden.

 

2. ANBI-status

Stichting FRAMED - een non-profit organisatie met ANBI-C status

 

ANBI-C status biedt donateurs fiscale aftrekmogelijkheden voor aftrek van donaties met 125% voor particulieren en maar liefst 150% voor bedrijven en instellingen

 

We zijn heel blij deze ANBI-C status met terugwerkende kracht ingaande per 6 augustus 2015 behaald te hebben, aangezien die bijna nooit meer wordt toegekend en inmiddels een helaas eindig karakter heeft gekregen. Door deze status zou het makkelijker moeten zijn donateurs en sponsoren te werven alsmede samenwerkingsverbanden aan te gaan, aangezien onbaatzuchtige karakter, doelstellingen en uitgangspunten van Stichting FRAMED nu wettelijk vastliggen en gegarandeerd worden. Maar dat is de papieren versie, de werkelijkheid is iets genuanceerder.

 

De belastingvoordelen waarvan donateurs (particulier en bedrijfsmatig) gebruik kunnen maken moeten een stimulans voor giften en donaties zijn, ware het niet dat door de geringe bekendheid van die voordelen er weinig geloof wordt gehecht aan deze informatie. De wettelijke ANBI-C status van Stichting FRAMED is immers de garantie voor het non-profit uitgangspunt en de volledige transparantie van Stichting FRAMED. Het biedt donateurs grote belastingvoordelen oplopend tot maar liefst 150%. Maar hier ligt duidelijk nog een taak voor onze staat en haar belastingdienst die hier echter weinig tot geen belang bij heeft omdat het haar alleen geld kost.

 

De sceptische houding van het publiek en bedrijven is derhalve zeer begrijpelijk te noemen en we zijn ook bijzonder blij met voorlichtingsavonden zoals bijvoorbeeld georganiseerd door de Fuldauerstichting, in samenwerking met enkele hierin gespecialiseerde notarissen. Stichting FRAMED promoot gebruikmaking van deze aftrekmogelijkheden van de Stimuleringsregeling ANBI-C-regeling dan ook uitgebreid met iedere mail die verstuurd wordt, op haar website en Facebookpagina’s.

 

3. Duurzaamheid

Groen en duurzaam ondernemen in Enschede wordt niet gemeentelijk ondersteund. Het wordt niet beloond door de gemeente Enschede en loont zich daardoor ook niet op vele punten voor ondernemers in welke vorm of op welke markt dan ook. Stichting FRAMED kiest bewust en uit principe voor duurzaam en groen ondernemen. Wij vinden dit gemeentelijke standpunt onbegrijpelijk en niet verenigbaar met de huidige economische en milieusituatie. Ondanks dit compleet achterhaalde gemeentelijke standpunt en het gebrek aan deze gemeentelijke steun, handhaaft Stichting FRAMED haar beleid hierin en kiest ervoor hierin een voortrekkersrol te blijven vervullen. Gewoon omdat het moet.

 

4. Woord van de Voorzitter

 

2019 een jaar van voor- en tegenslagen

 

We begonnen het jaar zeer positief met een goede en succesvolle samenwerking met Nivon in Hengelo. De goed bezochte presentatie is ons bijzonder goed bijgebleven. Mede ook omdat de voorzitter gevraagd was hier het werk van Stichting FRAMED en het eigen vrije werk te presenteren en toe te lichten plus de achterliggende werkwijzen en processen. Normaliter richt Stichting FRAMED zich immers op het promoten en ondersteunen van het werk van derden. De goed bezochte presentatie werd natuurlijk volledig om niet gegeven waarmee we tevens een niet onaanzienlijke positieve bijdrage hebben geleverd aan het Nivon, gezien het hoge bezoekers aantal en de goede (voor Nivon overigens volledige kosteloze) PR campagne voor diverse Nivon activiteiten.

 

In mei zijn de bezigheden in Frankrijk op het gebied van tentoonstellingen, photo walks en diverse fotografie projecten geheel conform planning voorlopig afgesloten. De komende jaren richt Stichting FRAMED

zich met name op het binnenland en daarnaast in geringere mate op haar directe buurlanden. De bibliotheken, zowel digitaal als analoog krijgen de komende periode de meeste aandacht en tijd.

 

De grootste tegenvaller was echter dat we fantastische nieuwe locatie die we hadden gevonden voor tentoonstellingen en evenementen, door de compleet onverwachte verkoop van het gebouw nog tijdens het inhuizen

weer moest worden verlaten. Diverse aanschaffen verricht met het geld verkregen uit donaties waren voor niets gedaan. En als klap op de vuurpijl weigert men tot op heden de borg van bijna 1.000 Euro terug te betalen. Helaas blijkt onze zogenaamde rechtsstaat zo georganiseerd dat je dan helaas “eieren voor je geld” moet kiezen om niet nog grotere verliezen te verduren in de vorm van advocaatkosten etc. Het bijzonder markante gebouw dat zou worden verbouwd tot woningen staat inmiddels op de lijst om gesloopt te worden om plaats te maken voor een parkeerplaats, waartegen zich gelukkig diverse initiatieven hebben ontwikkeld. We hopen

dat de gemeente verstandig genoeg is haar mening hierover te veranderen om tot “een gewijzigd inzicht te komen.”

 

Na in 2018 de grootste steunpilaar van de stichting te zijn verloren hebben we in 2019 afscheid moeten nemen van de tweede belangrijke steunpilaar. Een ware klap in ons gezicht gezien de omstandigheden

waaronder dit plaatsvond. Het bestuur heeft daarna toch even tijd nodig gehad zich te resetten.

 

Inmiddels zitten we middenin de “Covid 19-crisis” en moet het bestuur zich niet enkel bezinnen op het voortbestaan, maar vooral ook op de toekomstige activiteiten van de stichting ivm alle hygiëne eisen etc.

Dat de agenda er na deze crisis zeker compleet anders zal gaan uitzien is een vaststaand feit. Maar we zien naast deze uitdagingen zeker voldoende mogelijkheden. De bibliotheekfunctie zal naast de belangrijkste adviseringtaken gewoon doorgang kunnen vinden. Het feit dat we dus desondanks deze crisis ondersteuning kunnen blijven bieden en deze meer dan eens nodig is, versterkt ons bestaansrecht en bestaansredenen.

 

Onze adviezen zullen nog noodzakelijker zijn en het wegvallen van met name kleinere zelfstandige fotografieprojecten, tentoonstellingen voorkomen. We hopen met onze stichting een actieve en goede bijdrage

te kunnen gaan leveren aan het voortbestaan van een bijzonder belangrijke branche en diverse fotografen. Een branche en zelfstandige kunstenaars wiens activiteiten sterk beperkt of volledig uitgevallen zijn gedurende

de afgelopen maanden en die nu nog harder moeten vechten voor hun bestaan, want ook tijdens deze crisis is gebleken dat deze mensen en branche compleet vergeten worden, terwijl het belang van ervan dagelijks

wordt bevestigd in kranten, op tv, in filmzalen en op social media. Zonder fotografie en ander beeldmateriaal kunnen vele misstanden in deze wereld helaas onontdekt voortbestaan.

                                                                                                          FOTOGRAFIE DRAAGT ACTIEF BIJ AAN EEN BETERE WERELD.

 

De mediatheek is inmiddels fors te noemen. Ze heeft niet alleen de beschikking over ruim 1.000 boeken en naar schatting 2.000 DVD’s met elk gemiddeld 6 opnames (dus 12.000 opnames). Het aantal Blue Rays

loopt gestaag op en omvat op dit moment ongeveer 750 stuks met gemiddeld 10 opnames. Hierdoor kunnen in totaal dus ruim 20.000 onderwerpen bestudeerd en ingezien worden op aanvraag. Voor een kleine stichting

als Stichting FRAMED is dit ongekend en mogelijk streven we daarmee zelfs grote erkende instituten als Huis van Marseille, FOAM beiden gevestigd in n Amsterdam en het Fotomuseum in Rotterdam voorbij. Het is geweldig en ongekend een dergelijk resultaat te kunnen bereiken met een zeer klein budget. Deze enorme verzameling die Stichting FRAMED onbeperkt mag gebruiken tijdens haar bestaan is momenteel tijdens de Covid-crisis

een van de speerpunten.

 

Alle duurzame spullen zijn dus inmiddels afgeschreven. Er vond een kleine correctie plaats in financiële administratie van 2017 van plusminus 300 Euro ivm uitblijven rekening voor zaalhuur welke daarom pas

in het jaar 2018 bleek te zijn voldaan. Het bestuur betreurt deze fout in de boekhouding te zeerste maar geeft ook middels deze vermelding hier aan, altijd volledig open en volledig transparant te willen zijn.

 

Begin 2019 zat er te veel in kas, dat verminderd in 2019 aanzienlijk door reeds aangekondigde afname van donaties/schenkingen nav negatieve interpretaties voor de donateurs/schenkers door belastingdienst.

Het heeft er soms de schijn van dat de belastingdienst haar eigen regels telkens anders interpreteert afhankelijk van de betreffende relatie. En niet alleen in de veel besproken toeslagen-affaire.

 

Zo ook het feit dat er bij Stichting FRAMED die nooit van plan is geweest iets anders te dienen dan het algemeen belang en geen winstoogmerk te hebben en al helemaal (geen winstgevende) workshops te willen geven,

er telkens male aan herinnert wordt dat zij dit ook niet mag. Maar enkele meters verderop in aangrenzende ateliers en gebouwen dit wel gebeurt door diverse grotere ANBI’s voor wie dezelfde (belastingtechnische) regels zouden moeten gelden. Toen wij de belastingdienst wederom op deze feiten en discriminatoire behandeling wezen was het enige antwoord dat Stichting FRAMED geen workshops mag geven. Het feit dat diverse andere ANBI’s gedeeltelijk gevestigd in hetzelfde gebouwen complex dit wel doen en zelfs op internet publiceren, blijft echter in hun reactie volledig onbesproken. Onbegrijpelijk, ongekend en onaanvaardbaar. Het enige dat niet veranderd is zijn: de foute agenda’s van de concurrenten/concullega’s die oi volledig onterecht ondersteunt blijven, de agenda van Stichting FRAMED hierin verandering te brengen en haar eigen activiteiten-agenda ZONDER workshops etc te handhaven conform alle wettelijke eisen en voorschriften.

 

 

                      Stichting FRAMED blijft zich onverminderd volledig en zonder enige vorm van winstoogmerk

                          inzetten om dé ondersteuning te bieden die nodig is voor velen om te kunnen overleven.

                                    Het beeldmateriaal ea. dat daardoor kan ontstaan en zich wereldwijd

                                                                          verspreidt, dragen actief bij aan:

                                                een betere en meer rechtvaardige samenleving en wereld

De voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoe kan ik deelnemen/bijdragen (sponsors, vrienden, etc)

Exposeren

Wil jij jouw foto’s exposeren, alleen of met jouw club, een netwerk opbouwen met interessante mensen, ideeën uitwisselen en in contact komen met professionele fotografen? Of wil jij jouw specifieke, professionele fotografiekennis  graag overbrengen op enthousiaste amateurs in de vorm van een lezing, workshop of presentatie? Dan is het nieuwe platform van Stichting FRAMED iets voor jou.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en ontmoet bevlogen mensen uit verschillende culturen, bezoek onze exposities, deel jouw kennis, draag jouw steentje bij aan onze community en volg ons op sociale media. Of stap vrijblijvend binnen in onze Stichting FRAMED Art Gallery aan de Cultuurmijl in de bruisende, inspirerende, veerkrachtige wederopbouwwijk Roombeek in Enschede.

 

Ontmoet en deel

De grote gemeenschappelijke deler van Stichting FRAMED is onze passie voor beeldende kunst en ons enthousiasme voor fotografie in het bijzonder. Dat enthousiasme dragen we graag over op andere mensen. Kernbegrippen daarbij zijn: samenwerking, educatie en creativiteit met als belangrijk doel het kweken van zelfvertrouwen bij onze partners vanuit een constructieve grondhouding. Niks is gek, alles mag en wij helpen die dromen te verwezenlijken.

 

Hoe? Door een kenniscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor geïnteresseerden in beeldende kunst en fotografie. Onder meer door tentoonstellingen in te richten op bijzondere binnen- en buitenlocaties, alsmede in onze twee eigen studio’s in Enschede en Hengelo en in onze Galerie Roombeek. Verder kunnen wij gebruik maken van onze vele contacten en ons uitgebreide fotografienetwerk, bestaande uit zo’n 10.000 amateurs en professionals in Nederland. Deze enorme databank van kennis en expertise zetten we in voor onze platformleden.

 

6. Activiteiten/acties/projecten 2017

Stichting FRAMED is een uniek en vernieuwend platform, een kenniscentrum, dat een compleet pakket van ondersteuning en begeleiding aanbiedt. De activiteiten bestaan oa uit:

- Adviseren, ondersteunen en het delen van kennis rondom het opzetten van solo of gemengde tentoonstellingen

- Het realiseren van (maatschappelijke) foto/kunstprojecten

- Het organiseren van photowalks voor goede doelen (onder andere 1x jaarlijks voor Weeshuis in Kenya)

- Bemiddelen of aanbieden van materialen en/of expositieruimte

- Ontmoetingen realiseren tussen amateurs en professionals om een kennisoverdracht tot stand te brengen vanwege de complete grensvervaging tussen beide groepen

- Wij willen graag 5 grotere projecten op jaarbasis ondersteunen

 

Bij de tentoonstellingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Exposanten/partners hebben een actieve rol binnen het project

- Maatschappelijk belangrijke exposities krijgen voorrang bij de ballotage

- Stichting FRAMED streeft naar kwaliteit van te exposeren werk. Uiteraard iedereen op zijn eigen manier en met handhaving van het eigen handschrift. Kwaliteit, geen kwantiteit. Geen point-&-click-vakantiekiekjes of kindertekening, maar het werk dient wel een zekere mate van kwaliteit uit te stralen. Natuurlijk ondersteunt Stichting FRAMED indien nodig exposanten bij het bereiken van de laatste fase/uitstraling van kwaliteit en professionaliteit.

- Stichting FRAMED neemt projecten niet over, maar ondersteunt exposanten op alle mogelijk denkbare manieren en met diverse middelen in de aanloop naar solo en gemengde tentoonstellingen

 

De Stichtingsacte van Stichting FRAMED is getekend op 6 augustus 2015 te Almelo. Als statutaire vestigingsplaats is Enschede gekozen, het actieve cultuurbeleid gecombineerd met de mogelijkheden en aanwezigheid van het bestuur van de Stichting in Roombeek, de enorme clustering aan kunstenaars (zowel professioneel als amateur) en de centrale ligging van de ateliers aan de Cultuurmijl tussen de musea en Culturele instellingen vormden daarvoor de reden.

 

Op 4 september 2015 is officieel gevierd dat de Stichting haar werkzaamheden is gestart, middels een grote solo tentoonstelling in Hengelo Ov, welke werd geopend door de Plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Curaçao Zijne Excellentie de heer R.M. Candelaria, in het bijzijn van de Burgemeester van Hengelo de heer S. Schelberg. De eerste expositie in de Galerie Roombeek middenin Cultuurpak Roombeek is inmiddels ook zeer succesvol beëindigd.

 

Het Bestuur heeft besloten zich eerst te richten op het vergroten van de naamsbekendheid, het vervaardigen van alle benodigde basis documenten voor de Stichting, zoals een beleidsplan (voor fondsenwerving en vrijwilligers) en een PR/Marketing plan en nieuwsbrief. Deze documenten gaan, tezamen met de ANBI-C status de basis vormen voor actieve werving van bestuursleden, een zgn. vriendenkring, donateurs en vrijwilligers. De verdere organisatie en taakverdeling is daarvan afhankelijk en uiteraard van de activiteiten/projecten die ontwikkeld en uitgerold worden. Uitgangspunt is dat er door bestuur en andere betrokkenen altijd gehandeld moet worden binnen de wettelijke kaders (zoals oa. omschreven in de Stichtingsacte/statuten.) Het huidige bestuur wil op termijn het aantal bestuursleden graag uitbreiden om zo een brede en deskundige basis vanuit de doelgroepen, financiers (bv. subsidiegevers, sponsors, donateurs) en (professionele) vakmensen te komen.

 

FRAMED Art Gallery heeft diverse tentoonstellingen gehad in fraaie kunstruimtes maar ook in verlaten fabriekspanden. Zij waren een groot succes. FRAMED Art Gallery is onder het beheer van Stichting FRAMED komen te staan. De naam is inmiddels een redelijk begrip en zal dus voorlopig dus ook als herkenbare naam in combinatie met Stichting FRAMED worden gehanteerd.

 

Locaties en locatiescouting

Door haar vele contacten en grote diversiteit aan klanten heeft Stichting FRAMED inmiddels een netwerk kunnen opbouwen van diverse tenoonstellingslocaties. Een toenemend aantal klanten, bedrijven en relaties vraagt daarom 2 Photographers tentoonstellingsruimtes te vinden. Ook de vraag naar advisering omtrent de organisatie van tentoonstellingen en hulp bij inrichting, vormgeving etc neemt gestaag toe.

 

Stichting FRAMED beschikt niet alleen over 2 vaste locaties, waaronder een galerie, maar ook over een bestand met beschikbare expositieruimtes. Galerieën, bedrijven en projectontwikkelaars bieden ons regelmatig ruimtes voor gebruik aan. Ook ruimtes die normaliter niet voor publiek toegankelijk zijn hetgeen uw expositie uniek kan maken. Stichting FRAMED kan daarom succesvol bemiddelen met aanbieders van ruimtes voor tentoonstellingen en/of exposities. Stichting FRAMED beperkt zich niet daarbij alleen tot fotografie maar stelt haar kennis en kunde ter beschikking aan alle beeldende kunstvormen, waaronder schilderkunst-, beeldende kunst- en bv glaskunst. Het aanbod reikt van verlaten fabriekspanden tot privé tuinen en huizen die anders niet toegankelijk zijn. Je kunt het echt zo gek niet bedenken of het is mogelijk.

 

Art Direction

Stichting FRAMED kan door haar ervaring als fotograaf, tentoonsteller en door haar vakkennis van interieur ontwerp, meer en beter advies aanbieden dan een standaard organisator. Wij zoeken indien gewenst ook naar bijzondere materialen, afwerkingen en vormgeving speciaal voor jouw tentoonstelling. Op deze wijze past elke tentoonstelling optimaal in haar omgeving, of dat nu een galerie is, een stads café, een bedrijf of een uniek verlaten industrieel pand of leeg winkelpand. Dus ongeacht of je een aanbieder van tentoonstellingsruimte bent of juist expositieruimte zoekt, Stichting FRAMED is een goede, actieve en betrouwbare partner.  Zoekt u dus tentoonstellingsruimte of biedt u tentoonstellingsruimte aan, neem dan contact op met Stichting FRAMED voor meer informatie.

 

Werken op afspraak

Het officiële correspondentieadres is: Stroinksbleekweg 6, 7523 ZL Enschede. De Stichting werkt normaliter alleen op afspraak, eventueel ook buiten de vastgestelde normale openingstijden. Tijdens tentoonstellingen gelden ruimere en vaste bezoektijden welke overigens wel per tentoonstelling kunnen verschillen. Uitgangspunt is tijdens tentoonstellingen ruime openingstijden te hanteren op verschillende dagen, afhankelijk van de verwachte de bezoekersdichtheid. Daarnaast is in 2018 besloten nog meer en intensiever te werken met openstellingen op afspraak vaak gecombineerd met een presentatie en/of speciale rondleiding als dan niet in aanwezigheid of door de fotograaf in kwestie zelf. Dit aanbod blijkt erg gewild en na enkele jaren zal dit aspect zeker nader worden onderzocht en meer nadruk met een hoger prijskaartje krijgen om de inkomsten van Stichting FRAMED mogelijk verder te kunnen verhogen.

 

Afhankelijk van activiteit/project zal de Stichting de promotiecampagnes gaan vormgeven. Zo wordt elke campagne volledig afgestemd op het betreffende project en eventuele bijzondere aanvullende doelgroepen. De kanalen zijn bekend, de contacten gelegd, het draaiboek gereed. Dit alles naast het up-to-date houden van website, mailinglijsten, sociaal media en het periodiek uitbrengen van een te ontwikkelen nieuwsbrief.

 

Een ander deel van de promotie is het continu proces om de Stichting inkomsten te verschaffen in de vorm van sponsoring, giften, legaten, donaties, en subsidies. Belangrijk instrument hierin is de Stichtingsacte en de ANBI-C status. De lijsten met potentiële nationale en internationale sponsors etc zijn nog verder uit te breiden.

 

Het benaderen van alle partijen met een deels generiek (zoals een Beleidsplan) en deels maatwerk stuk (het specifieke gebied waarop de sponsor/donateur actief is) is erg arbeidsintensief. Voorlopig gaat het bestuur zich hiermee bezighouden met professionele ondersteuning. Ditzelfde geldt ten aanzien van het gestructureerd invulling geven van deze beleidsplannen, incl. fondsen en vrijwilligerswerving. Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers binnen de Stichting zouden op korte termijn deze taken of een deel ervan kunnen overnemen.

 

6. Toelichting 2017

Dit is het eerste eenjarige jaarverslag van Stichting FRAMED. In september 2015 is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht de ANBI-C status toegekend (wettelijke status als erkend goed doel in de categorie: Algemeen Nut Beogende Instelling – Cultuur).

 

Wij zijn erg blij dat dit is gelukt, alhoewel het een streng en soms moeizaam proces was. Waarvoor zelfs aanpassingen van de stichtingsacte en website noodzakelijk bleken te zijn. Het feit dat we een ‘erkende’ culturele instelling en goed doel zijn is voor ons erg belangrijk.

 

Fotografie wordt vaak door instanties niet als zijnde kunst beschouwd en men wenst het jarenlange pad der gewoonte te volgen waardoor er vaak geen enkele plaats blijkt te zijn voor nieuwe initiatieven en/of samenwerkingsverbanden. De achtergestelde positie van de nieuwe media waaronder fotografie en fotografen binnen de kunst en culturele sector blijkt hieruit, maar vloeit daaruit ook voort. Vaak zonder gerede kans of uitzicht op verbetering van haar positie. En dat terwijl er meer camera’s dan inwoners in Nederland zijn en iedereen zich dagelijks bezig houdt met fotografie al is het maar via het journaal op tv. Een wereld zonder beelden is volstrekt ondenkbaar en zelfs onvoorstelbaar geworden. Stel u voor: internet, uw krant, tv-journaals, leerboeken en/of encyclopedieën bevatten geen beeldmateriaal meer? Dat zou het leren in de huidige wereld en met deze technische stand van zaken compleet onmogelijk maken. Bovendien is bewezen dat ruim 85% van ons leervermogen is gebaseerd op beeldmateriaal.

 

Zelfs de belastingdienst beperkt de positie van de fotograaf door haar beleid dat er slechts 1 lens mag worden afgetrokken en boeken altijd van de buren zijn ook al heb je de bon. Maw als fotograaf heb je in hun ogen dus maar 1 lens nodig en al helemaal geen boeken of papier om af te drukken. Stel je voor Harry Mulisch heeft 1 vulpen maar geen papier. Of een schilder maar 1 kwast en geen doeken of muur. Laat staan een kamer als werkplek om te schrijven of schilderen. Onvoorstelbaar. Stel u de belastingambtenaar voor die slechts 1 pen, 1 kast, 1 bureau en geen computer, geen spreekkamer, laat staan een werkplek ter beschikking krijgt. Want die mag je als fotograaf niet aftrekken en al helemaal niet tijdens je studie. Je voelt je als een chirurg met 1 scalpel zonder operatietafel of operatiekamer. Dat laatste beschouwen zij dan wel als ondenkbaar, maar waarom behandelt men fotografen dan zo slecht?

 

Fotografie is mede door deze vormen van gemeentelijk, cultureel en belastingtechnisch beleid echt een ondergeschoven kindje gebleven. Elke fotograaf komt onherroepelijk in een economisch moeilijke uitgangspositie terecht waar men nauwelijks nog uit kan komen. Met een groothoeklens diverse oorlogsituaties van veilige afstand vastleggen of sport goed fotograferen is technisch onmogelijk. Je kunt misschien nog wel een leuk staatsieportret van hele Nederlandse voetbalelftal, maar geen enkel doelpunt of overtreding in beeld brengen? Hoeveel voetballen zijn er in Nederland? Waarschijnlijk veel minder dan camera’s dus de verhoudingen zijn onzes inziens toch een beetje scheef. Bovendien bepaalt de belastingdienst op deze manier ook hóe en wélke beeldinformatie men ter beschikking krijgt, wat leidt tot een enorme censuur, hetgeen indruist tegen de rechten van de mens waaronder het recht op vrije nieuwsgaring en informatie. Bovendien schept het een gekleurd, beperkt en eenzijdig beeld van de wereld, hetgeen als uitermate negatieve bijwerking van dit beleid kan worden beschouwd.

 

Onze conclusie is daarom dat er nog heel veel werk in het verschiet ligt voor ons en andere initiatieven, fotografen in het algemeen en vakverenigingen als Dupho. Momenteel is het niet alleen dweilen met de kraan wijd open, maar zelfs zonder dweil. De oneindige put waar het drinkwater in verdwijnt, is die van de reeds gevestigde orde, al hoewel die initiatieven vaak geen waarde (meer) toevoegen of hopeloos verouderd zijn. Echter zonder de passende controles blijft men grote budgetten verkeerd en nutteloos besteden als men enkel de ruim 25 jaar geleden (voor de komst van de digitale fotografie) uitgezette lijn wenst te handhaven. Zonder vernieuwing en aanpassingen blijft de huidige stand van zaken gehandhaafd. Dit betekent stilstand, en stilstand is achteruitgang. Stichting FRAMED vindt daarin haar redenen voor oprichting en probeert de startmotor te zijn die aan het begin van het traject staat om deze enorme locomotief in beweging te brengen en dat is geen makkelijke taak.

 

De onbekendheid van de voordelen van een ANBI-C stichting en de donatieaftrekmogelijkheden wordt door de overheid niet echt gepromoot dus veel bedrijven en particulieren hechten geen geloof aan de aftrekmogelijkheden, waardoor de hoognodige donaties regelmatig uitblijven. Dit is wel begrijpelijk want natuurlijk wil de belastingdienst geld in haar laatje zien en niet uitgeven aan kleine goede initiatieven al hebben die er richt op. Bovendien is het naast de bestaande oude initiatieven vaak wel mogelijk als individu donaties te ontvangen van grote fondsen. Echter als je zoals wij initiatieven en individuen ondersteund ben je uitgesloten ook al is je bereik vele malen groter en professioneler en verstrek je alle hulp volkomen gratis. Dat demotiveert velen en zorgt voor een grote versnippering en compartimentalisatie binnen de fotografie die daardoor nog extra benadeeld wordt.

 

Ook het gemeentelijk beleid om enkel oude initiatieven te (onder)steunen zorgt voor compartimentalisering, onrust, territoriumdrang en concurrentieversterking binnen de cultuur/fotografie. Oude initiatieven zien daardoor namelijk elk nieuw initiatief automatisch als een concurrent die hen financiële mogelijkheden en zekerheden aantast, ipv een aanvulling waarmee krachten gebundeld kunnen worden, waardoor men een veel sterker, groter en verenigd front kan vormen wat de hongerige markt naar fotografie en beeldmateriaal alleen maar ten goede kan komen. Het werven van vrijwilligers ook voor bestuursfuncties, wordt mede daardoor aanzienlijk en onnodig bemoeilijkt. En dat terwijl initiatieven elkaar juist zouden kunnen steunen door uitwisseling. Het tegengaan van die compartimentalisatie en concurrentiedrang ten gevolge van zulke beleidsvormen is zeker ook een aandachtspunt voor Stichting FRAMED die daar tegen als de eerste olifant van een enorme kudde haar krachten los laat, in de hoop de rest van de kudde te mobiliseren ook in actie te komen.

 

Maar er zijn ook leuke dingen. Als 1e stichting voor amateur en professionele fotografie (in combinatie met andere beeldende kunstvormen) krijgen we veel positieve reacties en complimenten. Ook groeit het aantal aanvragen om hulp (klein en groot) gestaag en de eerste resultaten zijn al zichtbaar.

 

Verder werken we intensief en met veel plezier samen met initiatieven als de Slinger waarbij wij niet enkel de rol van afnemer proberen te vervullen maar ook die van aanbieder. Met Stichting Behoud van Oud voorzien we samen in de inhoud van vitrines bestaande uit fotografica en aanverwanten. De displays en teksten/toelichtingen in vitrines worden geheel zelfstandig door Stichting FRAMED verzorgd.

 

We zijn iedereen die ons heeft gesteund ontzettend dankbaar en erg blij met de vele bezoekers op de exposities en andere activiteiten. En natuurlijk met alle uitermate positieve reacties die Stichting FRAMED heeft mogen ontvangen. Dit steunt ons in het verder ontwikkelen van activiteiten en verlenen van ondersteuning. Het feit dat in 2017 gedwongen moet worden verhuisd in verband met de sloop van de grootste locatie mag de pret niet drukken. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie, met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, terwijl wij onze activiteiten verder blijven uitbreiden. Stichting FRAMED zal zich onvermoeid blijven inzetten voor de fotografie, fotografen en andere beeldende kunsten.

 

7. Toekomstplannen

- Uitbreiden netwerk

- Uitbreiden aanbod maatschappelijke activiteiten

- Uitbreiden aantal Photowalks

- Uitbreiden aantal deelnemers FGE

- Tentoonstellingen in vitrines in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op ons initiatief

- Samenwerking met Manna verder uitbreiden

- Uitbreiden aantal eigen lezingen en presentaties

- Uitbreiden van enkele maatschappelijke activiteiten buiten onze core business op basis van aanbod van onze partners

   dat anders ongebruikt blijft

- Bezoek van en aanbod op diverse beurzen (Slinger Hgl, Slinger A’lo, Beursvloer E’de, Profesional Imaging)

- Bestuur en vrijwilligers uitbreiden

- Nieuwe visitekaartjes ontwerpen en laten drukken, zelf snijden ivm kosten

- Tentoonstellingen orbganiseren in Gallerie Roombeek en eventuele externe locaties

- Fotografiefilms met inleiding op locatie

- Military Boekelo

- Nieuwsbrief en website in een nieuw jasje steken

- World Wide Photowalk tgv Spring Hope Weeshuis in Kenia ism Scott Kelby organisatie USA op bijzondere locatie in buitenland

- Ontwerp, beheer en uitgeven van deelnemersbewijzen

- Instant Roombeek icm fotoproject zelf en camera

- Rondleidingen De Doorbraak, Hundertwasser (2 locaties in binnen en buitenland),

- Foto’s bespreken/Portofolio besprekingen uitbreiden bv tijdens bijzondere openstellingen of tijdens evenementen

 

8. Jaarrekening:

a. Introductie

b. Balans +Toelichting op de balans

c. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM): Baten en Losten

 

a. Introductie: Financiering, non-profit en transparantie

Stichting FRAMED heeft als uitgangspunt kostendekkend werken en is voorgefinancierd door middel van privaat vermogen.

Eventuele winsten komen ten goede aan de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

 

De kosten van Stichting FRAMED bestaan hoofdzakelijk uit:

− Organisatiekosten platform (administratie, fotobibliotheek, mediatheek, verzekeringen, telefoon, reiskosten, etc.)

− Tentoonstellingskosten (huur/gebruikskosten, reis/verblijfskosten, materialen, lijstwerk, presentatiemiddelen etc.)

− PR/Marketing/Communicatie (drukwerk waaronder bedrijfskleding, visitekaarten, flyers en posters, overige reclamemiddelen, representatie, website, internet)

 

De inkomsten van de Stichting kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

− Donaties, giften, schenkingen en legaten.

− (Crowd) Funding rondom specifieke projecten/tentoonstellingen (indien van toepassing).

− Sponsoring.

− Subsidies of fondsen aangevraagd op projectbasis.

 

De ANBI-C status van Stichting FRAMED is de wettelijke garantie voor het non-profit uitgangspunt en de volledige transparantie van Stichting FRAMED. Het Bestuur is conform de Stichtingsacte verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting vast te stellen en openbaar toegankelijk te maken. De ANBI-C status biedt donateurs bovendien grote voordelen oplopend tot maar liefst 150% belastingaftrek.

 

Jaarcijfers van de Stichting

Conform Artikel 9, lid 3 van de Stichtingsacte is het bestuur verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te zetten en vast te stellen.

Na het boekjaar 2015-2016 (gezien de oprichtingsdatum en start van de Stichting in augustus 2015, zal de eerste rapportage conform gemaakte afspraken met medewerkers Belastingdienst Enschede geconsolideerd

worden met het boekjaar 2016), volgde voor het reguliere boekjaar 2017 (van 01-01-2017 t/m 31-12-2017) en 2018 een volledige verslaglegging. Zoals ook nu voor het jaar 2019.

 

b.Balans + toelichting

Toelichting op de balans:

− Dit is de balans van Stichting FRAMED over de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019.

− Naast de liquide middelen (bestaande uit saldo op bankrekening van de stichting, voortkomend uit de Baten en Lasten) is er een post Eigen Middelen bestaande uit in 2016 ingekochte expositiemiddelen (oa. lijstwerk)

   verminderd met afschrijvingen. Hierop is in 2019 het laatste deel afgeschreven.

− In de door Stichting FRAMED gehuurde/benutte ruimtes staan fysiek veel meer middelen, bv. meubilair, projectieschermen, koelkast, diepvries, keukengerei en expositiewanden. Deze middelen zijn  en blijven

   eigendom en bezit van2 Photographers. De stichting heeft deze materialen ook niet in bruikleen, zij maken geen deel uit van de activa van Stichting FRAMED.

− Bij een tekort op de balans zullen voorzitter en secretaris dit verschil uit eigen middelen voorlopig voorschieten zonder hiervoor rente te berekenen. De terugbetaling hiervan dient plaats te vinden binnen 5 jaar na dato

   bij het beschikbaar komen der middelen.

 

c. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM): Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de Baten en Lasten:

− Alle financiële transacties die de Bestuursleden hebben uitgevoerd zijn eenvoudig herleidbaar vanuit de bank gegevens van af- en bijschriften.

Lasten:

− De grootste kostenpost is: Huur. Sinds oktober 2017 zijn alle activiteiten en materialen geconsolideerd in 2 (gehuurde en ter beschikking gestelde) ruimtes in Enschede.

− In 2019 is de post Gemeentelijke belastingen bijna verdubbeld ten opzichte van 2018. De Penningmeester zal dit in 2019 onderzoeken en in overleg met de Gemeente Enschede afstemmen

   of dit wel of niet correct is en indien nodig restitutie aanvragen en opvolgen.

− De post Representatiekosten bestaat grotendeels uit de lidmaatschapskosten van andere organisaties op cultureel en fotografie gebied.

− De Administratiekosten bestaan grotendeels uit ‘Kosten zakelijk betalingsverkeer’, de kosten voor de bankrekening van de stichting.

− De posten Eventorganisatie heeft betrekking op het voorbereiden en organiseren van mogelijke events, zoals tentoonstellingen en lezingen.

Baten:

− De post Baten bestaat voor het overgrote deel uit (persoonlijke) Giften.

− Tot nu toe door de Stichting gemaakte kosten en uitgaven zijn volledig voorgefinancierd, zonder rentebeding. Ook heeft het bestuur diverse andere van haar privémiddelen en materialen voorlopig ter beschikking gesteld

   aan de Stichting. Uitgangspunt is  terugbetaling zonder rentebeding binnen 5 jaar of bij eerder beschikbaar komen van de betreffende middelen. Enkel in geval van opheffing van Stichting FRAMED dienen zij te worden

   gereourneerd naar de donateurs.

 

 

9.Exposeren bij of met Stichting FRAMED?

Exposeren?

Laat ons helpen jouw droom van een eigen en succesvolle expositie te realiseren!

 

Wil jij jouw foto’s exposeren, alleen of met jouw club, een netwerk opbouwen met interessante mensen, ideeën uitwisselen en in contact komen met professionele fotografen? Of wil jij jouw specifieke, professionele fotografiekennis graag overbrengen op enthousiaste amateurs in de vorm van een lezing, workshop of presentatie? Dan is het nieuwe platform van Stichting FRAMED iets voor jou.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en ontmoet bevlogen mensen uit verschillende culturen, bezoek onze exposities, deel jouw kennis, draag jouw steentje bij aan onze community en volg ons op sociale media.

 

Of stap vrijblijvend binnen in Galerie Roombeek, Stichting FRAMED Art Gallery aan de Cultuurmijl in de bruisende, inspirerende, veerkrachtige wederopbouwwijk Roombeek in Enschede.

 

Grotere bezoekersaantallen

- Weet jij hoe je bij de successen van stichting FRAMED kunt aanhaken?

- Hoe jij jouw expositie maximaal moet promoten?

- Weet jij waar, wat, wanneer en hoe te publiceren?

- Gratis of tegen vergoeding, is ook geen onbelangrijke vraag voor het budget

- Hoe regionale pers, vakbladen en tijdschriften, Social Media en TV ter promotie kunnen worden ingeschakeld?

- Wie en welke relaties je persoonlijk kunt en moet uitnodigen?

- Hoe kan jouw tentoonstelling opvallen binnen het complete aanbod om ook daadwerkelijk bezoekers te trekken?

- Wil je er werken verkopen of alleen tentoonstellen

- Moet ook de opening moet goed geregeld zijn?

- En hoe doe je dat allemaal?

 

Laat Stichting FRAMED van jouw tentoonstelling een succes maken

- Onze eerste mailing naar 3 adressen heeft reeds een bereik van 10.000 fotografen in Nederland

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door:

- Een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen, toelichtingen en publicaties

 

Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken

en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

©2014-2021 2Photographers.eu

All rights reserved.

©2014-2021 2Photographers.eu

All rights reserved.