World Wide PhotoWalk October 3rd, 2020 Castle Gardens Twickel Estate Ambt Delden The Netherlands Event in cooperation with USA: Scott Kelby Organization Spring Hope Orphanage Kenya

Scan Nederlands

Scan English

Ovb Corona protocollen Informatie bijeenkomst FotoGroep Enschede Datum volgt zsm Bijeenkomst voor fotografie geïnteresseerden Aanmelden via email verplicht

Jaarverslag 2015-2016 Stichting FRAMED

 

 

Inhoudsopgave

1. Over Stichting FRAMED (organisatie, doel, missie, etc.)

2. ANBI-C status

3. Duurzaamheid

4. Hoe kan ik deelnemen/bijdragen (sponsors, vrienden, ambassadeurschap, etc)

5. Activiteiten/acties/projecten 2015-2016

6. Toelichting 2015-2016

7. Toekomstplannen

8. Jaarrekening

9. Overig

 

1. Over Stichting FRAMED (missie, visie, doel, etc.)

a. Aanleiding

b. Samen werken aan jezelf

c. Een platform voor beeldend kunstenaars mn fotografen

d. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van exposities

e. Ontmoetingen, educatie en samenwerkingsverbanden

 

a. Aanleiding

Nederland kent 15 miljoen bondscoaches wordt weleens gezegd. Waarschijnlijk zijn er ook evenveel fotografen. Want iedereen fotografeert. Met een camera of met een telefoon. Via sociale mediaplatforms als Facebook en Instagram zien wij ieder dag hoe amateurs en professionals hun foto’s delen. Iedereen fotografeert. Er zijn tal van clubs in het land waar amateurfotografen elkaar ontmoeten. Daarnaast is fotografie wellicht een van de meest laagdrempelige kunstvormen die mensen direct weet te raken. Fotografie is daarbij een geweldig middel om het gesprek over relevante maatschappelijke thema’s aan te jagen. De foto van een overleden kindje dat gevlucht is voor oorlogsgeweld en aanspoelt op een Grieks eiland zet als geen enkel ander middel aan tot debat en nadenken.

 

Het verbaasde ons dan ook dat naast de sociale media, er geen goed platform bestaat dat fotografen van amateur tot (semi-) professional, faciliteert bij het realiseren van fotoprojecten en tentoonstellingen. Er geen plek is waar amateurs en professionals elkaar kunnen ontmoeten en hun werk kunnen laten zien. Terwijl tussen amateurs en professionals de grensvervaging compleet is. Fotoreportages over belangrijke nationale en internationale onderwerpen krijgen geen podium.

 

Fotografie wordt ook nauwelijks ingezet om kwetsbare groepen in de samenleving actief te laten deelnemen aan de samenleving. De groep van mensen met een ‘stoornis’ in het autistisch spectrum/Asperger in Nederland steeds groter wordt en dat juist fotografie een geweldig middel kan zijn om deze groepen te bereiken, erkenning te geven en te laten participeren in onze samenleving. Door ons drempelloos beleid en onze begeleiding, zijn onze tentoonstellingen uitermate geschikt te bezoeken door fysiek gehandicapten en ouderen, waarvoor het een mooie en zinvolle dagbesteding zou opleveren. Hun sociale isolement wordt er sterk door verminderd.

 

Dat heeft ons doen besluiten een platform op te richting onder de naam Stichting FRAMED. Met deze inmiddels als ANBI-C erkende non-profit instelling willen wij fotografie en fotografen in de schijnwerper zitten. Door amateurs en professionals (het is de combinatie die het interessant maakt) te helpen met het opzetten van tentoonstellingen en fotoprojecten. Deze combinatie kan verder uitgebreid worden door ook andere (meng)vormen van beeldende kunst in gemeenschappelijke tentoonstellingen op te nemen. Een groeiende op fotografie gerichte bibliotheek en fotografica kunnen exposanten en publiek hierbij ondersteunen.

 

De enthousiaste reacties op ons initiatief, dat lijkt te voorzien in een behoefte, heeft ons doorzettingsvermogen alleen maar versterkt. In dit beleidsplan leest u meer over onze doelstellingen en de activiteiten die wij willen organiseren.

 

b. Samen werken aan jezelf

Stichting FRAMED wil een brug slaan tussen beroepsfotografen en amateurs door ze, ongeacht leeftijd of ervaring, een platform te bieden voor zelfontplooiing. Individueel en in groepsverband. Stichting FRAMED organiseert, faciliteert, adviseert en bemiddelt. Alle betrokkenen werken zonder enige vorm van financiële tegemoetkoming en zonder winstoogmerk.

 

Stichting FRAMED is bedoeld voor sociaal bewogen mensen met een bovenmatige interesse in fotografie, kunst, cultuur en ontwikkelingen in de maatschappij. Wij kunnen vanuit gelijkwaardigheid van elkaar leren, ervaringen opdoen en verborgen talenten ontwikkelen in een passende laagdrempelige omgeving. Daarbij heeft Stichting FRAMED bijzondere aandacht voor kinderen en volwassenen met een fysieke beperking, Asperger of andere vormen van autisme. Ervaar de verbindende kracht van FRAMED. Ontdek de magische wereld van de verbeelding, waarin binnen en buiten kaders alles kan.

 

Missie achtergronden

Om de geheel onbaatzuchtige en humanitaire achtergronden en doelstellingen van de stichting te kunnen benadrukken hechtten de oprichters er grote waarde aan, wettelijke erkenning te krijgen als cultureel goed doel de zogenaamde ANBI-C status te behalen. Hiervoor werden de staturen aangepast en een jaar lang samen gewerkt met de Sesam Academie gewerkt aan een schriftelijke versie van missie, visie etc. In nauwe samenwerking met dan wel in opdracht van de Belastingdienst werd zelfs de hele website aangepast om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van deze ANBI-C-status. Het gevolg is wel dat daardoor de eigen informatie en uitstraling enigszins tot behoorlijk in het gedrang is gekomen op de website. Daar moet zeker nog gezocht worden naar een betere balans om te komen tot een aantrekkelijke site. Een site met een goede balans kent tussen de unieke, individuele informatie, evenementen en agendapunten etc van de stichting en de vele wettelijke vereisten die bij ANBI-C opgericht na 2014 veel strenger worden gehanteerd.

 

Missie en visie

Stichting FRAMED is een door 2 professionele fotografen opgezet laagdrempelig platform, een one-stop-shop, een kenniscentrum voor creatieve, cultuur en sociaal-maatschappelijk gedreven professionele en amateur beeldend kunstenaars die samen of alleen hun werk willen exposeren. Wij helpen door inbreng van kennis, ruimte, middelen en adviezen. Wij maken daarbij gebruik van een draaiboek waarmee telkens opnieuw een compleet projectplan op maat wordt samengesteld. Verder willen wij met deze tentoonstellingen en projecten de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen vergroten en ontmoetingen tussen verschillende groepen uit de samenleving stimuleren. Ook organiseert en ondersteunt Stichting FRAMED projecten waarbij kwetsbare groepen en/of amateurs/professionals samen met elkaar nieuwe tentoonstellingen realiseren.

 

Stichting FRAMED heeft als primaire doelstellingen

- Toegankelijkheid, bereikbaarheid en kennis van beeldende kunst en fotografie vergroten

- Het publiek debat te stimuleren over relevante, maatschappelijke thema’s door middel van het organiseren van tentoonstellingen

- Het aanbieden van een expositieplatform met professionele uitstraling gecombineerd met kenniscentrum, bibliotheek etc.

- Stimuleren van de uitwisseling van kennis tussen professionals en amateurs (kennispiramide, Pay-It-Forward)

- Maatschappelijke en actieve participatie van kwetsbare groepen (fysiek gehandicapten, ouderen, jeugd en Asperger autisten) vergroten en ontmoetingen tussen verschillende groepen uit de samenleving stimuleren

 

Nevendoelstellingen

- Verbeteren cultureel, sociaal en economisch leefklimaat

- Tegengaan van verloedering door leegstaande panden te gebruiken als pop-up of semi-permanente expositieruimtes

 

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het organiseren, faciliteren, adviseren en bemiddelen van/in tentoonstellingen en aanverwante zaken/evenementen.

- Stichting FRAMED wil al haar kennis, middelen en netwerk inzetten om haar doelen te realiseren. Hoofdzakelijk door het organiseren en ondersteunen van zaken op basis van de expertise, kennis en ervaring.

- Stichting FRAMED biedt daarnaast ondersteuning en begeleiding van projecten middels kennis en materialen. Bijvoorbeeld het regelen van (permanente en tijdelijke) ruimten en overige materialen (bv. tafels, wanden, lijsten) voor exposities, expositiematerialen, maar ook door het organiseren en geven van lezingen, presentaties, rondleidingen, het opzetten en laten uitvoeren promotiecampagnes alsmede de inzet van vrijwilligers.

- De Stichting zal haar volledige netwerk belangeloos inzetten voor het realiseren van haar doelen. Daarbij gebruik makend van mensen, middelen en materialen van organisaties/ instellingen, of indien nodig aangevuld met eigen (privé)materialen en middelen die desgewenst tijdelijk gratis ter beschikking worden gesteld.

- Bibolitheek en fotografica collectie met educatie en museum functies

- De Stichting beheert daarnaast voorlopig een groot deel van de privébibliotheek en fotografica van de oprichters, met museum-functie, Daarnaast kunnen deze middelen op verzoek beschikbaar kunnen worden gemaakt voor studiedoeleinden, educatieve projecten of deel kunnen uitmaken van tentoonstellingen, zoals dit reeds plaatsvindt in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op diverse locaties in Overijssel.

- In Missie en Visie zijn de generieke en speciale doelgroepen reeds omschreven. Een aantal kernelementen spelen voor elke doelgroep en activiteit/project een hoofdrol en zijn dus leidend in het ontwerp: educatie, erfgoed (cultuur, natuur, architectuur, landschap), nieuwe (social) media en respect. Indien werk/projecten  van kunstenaars en/of fotografen hieraan voldoen (ballotage) kan de Stichting bemiddelend optreden om bv. exposities te organiseren, waarbij de beschikbare tijd en middelen goed verdeeld moet worden over de verschillende projecten, zodat elk project die aandacht krijgt die het verdient. De Stichting benaderd in toenemende mate de doelgroepen proactief om vanuit de kernelementen te komen tot concrete activiteiten/projecten. De Stichting breidt het netwerk oa uit middels nieuwsbrief en inschrijvers daarvoor.

- Vanwege haar vele contacten en ervaring ook in de design branche, interieurontwerp, de diversiteit aan materialen en diensten wordt Stichting FRAMED steeds vaker benaderd om te helpen bij de organisatie van externe tentoonstellingen op allerlei gebeid, van fotografie, fotografica, schilderkunst tot glaskunst maar ook diverse historische materialen. Samen met Stichting Behoud van Oud verzorgen wij op diverse lokaties wisselexposities die door Stichting FRAMED worden ingericht en beheerd. Daarbij worden materialen uit beide collecties gecombineerd tot 1 geheel waarbij de nadruk ligt op fotografie, fotografica en historische achtergronden. Wij hebben veel plezier in dit soort projecten en genieten van alle aspecten van de organisatie van exposities.

 

Daarom heeft 2 Photographers in augustus 2015  de stap genomen hiervoor officieel Stichting FRAMED op te richten, waarin alle werkzaamheden en het beheer van de twee galerieën onder de naam Art Gallery FRAMED zijn ondergebracht. Stichting FRAMED voert haar beleid en werkzaamheden overigens geheel belangeloos en onbaatzuchtig uit zonder enige financiële vergoeding te ontvangen voor werkzaamheden.

 

Doelgroepen

De doelgroepen van Stichting FRAMED zijn daarom: fotografen, beeldend kunstenaars en cultuur-geïnteresseerden, culturele instellingen, exposanten en bezoekers. Exposanten worden met name bereikt door zeer actief te netwerken op regionaal en nationaal niveau (waaronder bij onderwijs, gemeenten, provincie, fotogroepen vakverenigingen, belangengroepen en op beurzen, symposia, tentoonstellingen.) Het eigen fotografienetwerk dat met elke activiteit kan worden bereikt, bestaat uit zo’n 10.000 fotografie geïnteresseerden. Overige bezoekers en deelnemers van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen worden vooral bereikt door per project een specifiek promotie/PR-plan uit te werken. Het bestaat voornamelijk uit gerichte publiciteitscampagnes gericht op specifieke doelgroepen, het vergroten van bereikbaarheid en aanspreekbaarheid ten aanzien van het project en een zeer actief PR/marketing beleid dat de overige gebieden en mensen aanspreekt.

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het grote professionele netwerk van Stichting FRAMED, contacten bij regionale en nationale pers (radio, tv, krant, vakbladen en tijdschriften), kunst-gerelateerde stichtingen, fondsen, cultuurmakelaars en -coaches, fotografie en drukwerk ondernemingen, diverse Facebook pagina’s en groepen. Via flyers en posters worden met name nieuwe en incidentele bezoekers bereikt. Flyers worden bijvoorbeeld standaard door diverse grote hotelketens opgenomen in de informatiepakketten voor hotelgasten. Door diverse VVV’s wordt informatie centraal op hun locaties gepresenteerd en op hun websites, krantenadvertenties en evenementen-agenda’s geplaatst.

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

 

c. Een platform voor beeldend kunstenaars mn fotografen

De grote gemeenschappelijke deler van Stichting FRAMED is onze passie voor beeldende kunst en ons enthousiasme voor fotografie in het bijzonder. Dat enthousiasme dragen we graag over op andere mensen. Kernbegrippen daarbij zijn: ontmoet en deel, samenwerking, educatie en creativiteit met als belangrijk doel: het kweken van zelfvertrouwen bij onze partners vanuit een constructieve grondhouding.

 

Niks is gek, alles mag en wij helpen die dromen te verwezenlijken. Hoe? Door een kenniscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor geïnteresseerden in beeldende kunst en fotografie. Onder meer door tentoonstellingen in te richten op bijzondere binnen- en buitenlocaties, alsmede in onze twee eigen studio’s in Enschede en Hengelo en in onze galerie. Verder kunnen wij gebruik maken van onze vele contacten en ons uitgebreide fotografienetwerk, bestaande uit zo’n 10.000 amateurs en professionals in Nederland. Deze enorme databank van kennis en expertise zetten we in voor onze platformleden.

 

De oprichters van Stichting FRAMED zijn ervan overtuigd dat er te weinig mogelijkheden en platforms zijn op het gebied van het tentoonstellen van beeldende kunst, fotografie en mengvormen ervan, voor zowel beroeps- als amateurs. Net alleen in Nederland, maar ook in onze grensstreek. Zelfs in Nederland als geheel. Ook ontbreekt vaak de kennis, achtergrond, tijd en de mogelijkheden bij deze groepen. Daar kan Stichting FRAMED een uitkomst bieden en helpen de aanwezige kennis aan te vullen. Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

 

d. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van exposities

One-stop-shop met maatwerk-oplossingen

Stichting FRAMED is een ‘one stop shop’ voor creatieve, cultuur en sociaal-maatschappelijk gedreven fotografen en andere beeldend kunstenaars die hun werk alleen, of samen met anderen willen exposeren. Stichting FRAMED stelt haar kennis, ervaring, netwerk en eventueel materialen of ruimte ter beschikking en werkt volgens een draaiboek dat per project telkens opnieuw wordt samengesteld, omdat immers elk project uniek is. Deze maatwerk-project-draaiboeken bevatten de mogelijke elementen die men bij de uitvoering in de aanloop naar tentoonstellingen kan tegenkomen en zijn volledig afgestemd op het wensen- en eisenpakket van de exposant. Van projectplan tot begroting, checklijsten, PR/Marketing-beleid, materialen, locaties auteursrechten en alles daartussenin komt hierin aan bod.

 

Laagdrempelig

Stichting FRAMED helpt tentoonstellingen te realiseren die laagdrempelig en bereikbaar zijn voor iedereen, als exposant, bezoeker en/of deelnemer aan activiteiten. Bovendien zullen bezoekers zich niet beperken tot het enkel bezoeken van tentoonstellingen van Stichting FRAMED. Maar ook mogelijk diverse winkels en andere culturele instellingen in de directe omgeving bezoeken en/of mogelijk gebruik maken van diverse horeca faciliteiten. Gevolg is dat er met minimale middelen en investeringen een positieve impuls aan het culturele leefklimaat van gemeentes wordt gegeven. Bij gebruik van leegstaande panden voor tentoonstellingen wordt bovendien het straatbeeld positief beïnvloed en verloedering tegengegaan.

 

Achtergestelde groepen

Stichting FRAMED is een zeer maatschappelijk betrokken organisatie. Met haar drempelloze beleid en extra aandacht voor met name (fysiek) gehandicapten en Asperger autisten, zorgt Stichting FRAMED ervoor dat al haar tentoonstellingen en evenementen  ook toegankelijk zijn voor vergeten groepen binnen onze samenleving. Ook op deze wijze probeert Stichting FRAMED deze mensen actief bij onze samenleving te betrekken en er actiever deel van te laten uitmaken. Stichting FRAMED hecht er grote waarde aan dat deze groepen mensen ook daardoor uit hun sociale en fysieke isolement worden gehaald.

 

e. Ontmoetingen, educatie en samenwerkingsverbanden

Educatie en Pay It Forward-principe

Omdat Stichting FRAMED projecten niet overneemt en een actieve opstelling van onder meer haar partners verwacht bij de uitvoering, vindt meteen een grote kennisoverdracht plaats. Het pakket aan ondersteuning wordt telkens volledig afgestemd op het wensen- en eisenpakket van de partner als een soort maatwerkkostuum. Dit pakket kan bv bestaan uit: advies, begeleiding, materialen, expositieruimte of de bemiddeling bij externe locaties, hulp bij financieringsaanvragen, literatuur of combinaties daarvan, gebruikmakend van haar volledige professionele netwerk. In ruil voor haar ondersteuning komt Stichting FRAMED met haar partners overeen hoe en in welke mate zij gaan bijdragen bij de uitvoering van 1 of meer vervolgprojecten van Stichting FRAMED. Doordat partners de zojuist opgedane kennis nogmaals in de praktijk moeten gebruiken en zelfs moeten overdragen, komt er al snel een soort kennispiramide tot stand. In combinatie met het doorgeefbeginsel, het zogenaamde Pay It Forward-principe, levert dit met minimale middelen en inspanning een educatief traject op in de culturele sector waar enorm grote behoefte aan is. Het is het spreekwoordelijke gat in de culturele markt.

 

De Stichting geeft speciale aandacht aan fysiek gehandicapten, mensen met autisme mn. Syndroom van Asperger en schoolgaande kinderen en jeugd (t/m middelbare school). Daarvoor gaat Stichting FRAMED samenwerkingsverbanden aan met opleidingsinstituten als het ROC om te komen tot afwijkende en boeiende stage maar in het bijzonder afstudeeropdrachten, waarbij diverse disciplines (oa fotografie, marketing, IT, directie secretariaat, evenmentenbegeleiding en –organsiatie en toerisme) hun krachten moeten bundelen om te komen tot een optimaal eindresultaat.

 

Stichting FRAMED hecht aan een goede educatie en ontvangt enthousiaste reacties op haar bijzondere stage- en afstudeeropdrachten die bijzonder goed aansluiten bij de opleidingen maar zich toch kenmerken door hun unieke vorm en inhoud. Ze worden gezien als een ware maar ook hele mooie uitdaging voor de (ROC-)leerlingen.

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen staan bloot aan een vorm van educatie bij Stichting FRAMED. Onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt. Het educatieve uitgangspunt wordt op deze wijze verder gemaximaliseerd en uitgewerkt.

 

De organisatie structuur is plat, non-hierarchisch en modern, waar iedereen naar competentie, behoefte en tijd, elkaar steunt en in goed overleg alle taken uitvoert en verbetert, met bijbehorende verantwoordelijkheid en mandaten. Een collegiale sfeer en aanpak is kenmerkend en maakt Stichting FRAMED een trotse familie met een warme uitstraling waar iedereen elkaar helpt. Het bestuur heeft uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doel is om het bestuur uit te breiden zodat rondom dit initiatief een netwerk van vrijwilligers en initiatiefnemers ontstaat. Het blijkt echter in de praktijk moeizaam te zijn vrijwilligers te werven zelfs met behulp van de daarin gespecialiseerde instellingen. Sinds 2016 staan de vacatures ook op internet, social media en de website plus diverse Facebookpagina’s.

 

Stichting FRAMED werkt samen met oa: vakverenigingen waaronder Dupho, diverse gemeentes, Huis Curaçao, opleidingsinstituten waaronder ROC en UT en kunstenaarsateliers, De Slinger, Prins Bernhard Cultuurfonds, Sesam Academie en diverse fotogroepen, de wereldberoemde Scott Kelby organisatie, grotere hotelketens en diverse media (RTV-Oost, Dagblad Tubantia). Verder wil Stichting FRAMED een netwerk van ambassadeurs en beschermheren/-vrouwen gaan samenstellen, dat wervend ingezet kan worden.

 

 

2. ANBI-status

Stichting FRAMED - een non-profit organisatie met ANBI-C status

 

ANBI-C status biedt donateurs fiscale aftrekmogelijkheden voor aftrek van donaties met 125% voor particulieren en maar liefst 150% voor bedrijven en instellingen

 

We zijn heel blij deze ANBI-C status met terugwerkende kracht ingaande per 6 augustus 2014 behaald te hebben, aangezien die bijna nooit meer wordt toegekend en inmiddels een helaas eindig karakter heeft gekregen. Door deze status zou het makkelijker moeten zijn donateurs en sponsoren te werven alsmede samenwerkingsverbanden aan te gaan, aangezien onbaatzuchtige karakter, doelstellingen en uitgangspunten van Stichting FRAMED nu wettelijk vastliggen en gegarandeerd worden. Maar dat is de papieren versie, de werkelijkheid is iets genuanceerder.

 

De belastingvoordelen waarvan donateurs (particulier en bedrijfsmatig) gebruik kunnen maken moeten een stimulans voor giften en donaties zijn, ware het niet dat door de geringe bekendheid van die voordelen er weinig geloof wordt gehecht aan deze informatie. De wettelijke ANBI-C status van Stichting FRAMED is immers de garantie voor het non-profit uitgangspunt en de volledige transparantie van Stichting FRAMED. Het biedt donateurs grote belastingvoordelen oplopend tot maar liefst 150%. Maar hier ligt duidelijk nog een taak voor onze staat en haar belastingdienst die hier echter weinig tot geen belang bij heeft omdat het haar alleen geld kost.

 

De sceptische houding van het publiek en bedrijven is derhalve zeer begrijpelijk te noemen en we zijn ook bijzonder blij met voorlichtingsavonden zoals bijvoorbeeld georganiseerd door de Fuldauerstichting, in samenwerking met enkele hierin gespecialiseerde notarissen. Stichting FRAMED promoot gebruikmaking van deze aftrekmogelijkheden van de Stimuleringsregeling ANBI-C-regeling dan ook uitgebreid met iedere mail die verstuurd wordt, op haar website en Facebookpagina’s.

 

 

3. Duurzaamheid

“Vreemd” gemeentelijk beleid tav duurzaamheid en groen ondernemen.

Groen en duurzaam ondernemen in Enschede wordt niet gemeentelijk ondersteund. Het wordt niet beloond door de gemeente Enschede en loont zich daardoor ook niet op vele punten voor ondernemers in welke vorm of op welke markt dan ook. Stichting FRAMED kiest bewust en uit principe voor duurzaam en groen ondernemen. Wij vinden dit gemeentelijke standpunt onbegrijpelijk en niet verenigbaar met de huidige economische en milieusituatie. Ondanks dit compleet achterhaalde gemeentelijke standpunt en het gebrek aan deze gemeentelijke steun, handhaaft Stichting FRAMED haar beleid hierin en kiest ervoor hierin een voortrekkersrol te blijven vervullen. Gewoon omdat het moet.

 

 

4. Hoe kan ik deelnemen/bijdragen (sponsors, vrienden, etc)

Exposeren

Wil jij jouw foto’s exposeren, alleen of met jouw club, een netwerk opbouwen met interessante mensen, ideeën uitwisselen en in contact komen met professionele fotografen? Of wil jij jouw specifieke, professionele fotografiekennis  graag overbrengen op enthousiaste amateurs in de vorm van een lezing, workshop of presentatie? Dan is het nieuwe platform van Stichting FRAMED iets voor jou.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en ontmoet bevlogen mensen uit verschillende culturen, bezoek onze exposities, deel jouw kennis, draag jouw steentje bij aan onze community en volg ons op sociale media. Of stap vrijblijvend binnen in onze Stichting FRAMED Art Gallery aan de Cultuurmijl in de bruisende, inspirerende, veerkrachtige wederopbouwwijk Roombeek in Enschede.

 

Ontmoet en deel

De grote gemeenschappelijke deler van Stichting FRAMED is onze passie voor beeldende kunst en ons enthousiasme voor fotografie in het bijzonder. Dat enthousiasme dragen we graag over op andere mensen. Kernbegrippen daarbij zijn: samenwerking, educatie en creativiteit met als belangrijk doel het kweken van zelfvertrouwen bij onze partners vanuit een constructieve grondhouding. Niks is gek, alles mag en wij helpen die dromen te verwezenlijken.

 

Hoe? Door een kenniscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor geïnteresseerden in beeldende kunst en fotografie. Onder meer door tentoonstellingen in te richten op bijzondere binnen- en buitenlocaties, alsmede in onze twee eigen studio’s in Enschede en Hengelo en in onze Galerie Roombeek. Verder kunnen wij gebruik maken van onze vele contacten en ons uitgebreide fotografienetwerk, bestaande uit zo’n 10.000 amateurs en professionals in Nederland. Deze enorme databank van kennis en expertise zetten we in voor onze platformleden.

 

 

5. Activiteiten/acties/projecten 2015-2016

Stichting FRAMED is een uniek en vernieuwend platform, een kenniscentrum, dat een compleet pakket van ondersteuning en begeleiding aanbiedt. De activiteiten bestaan oa uit:

- Adviseren, ondersteunen en het delen van kennis rondom het opzetten van solo of gemengde tentoonstellingen

- Het realiseren van (maatschappelijke) foto/kunstprojecten

- Het organiseren van photowalks voor goede doelen (onder andere 1x jaarlijks voor Weeshuis in Kenya)

- Bemiddelen of aanbieden van materialen en/of expositieruimte

- Ontmoetingen realiseren tussen amateurs en professionals om een kennisoverdracht tot stand te brengen vanwege de complete grensvervaging tussen beide groepen

- Wij willen rond de 4 tot 8 projecten op jaarbasis uitvoeren

 

Bij de tentoonstellingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Exposanten/partners hebben een actieve rol binnen het project

- Maatschappelijk belangrijke exposities krijgen voorrang bij de ballotage

- Stichting FRAMED streeft naar kwaliteit van te exposeren werk. Uiteraard iedereen op zijn eigen manier en met handhaving van het eigen handschrift. Kwaliteit, geen kwantiteit. Geen point-&-click-vakantiekiekjes of kindertekening, maar het werk dient wel een zekere mate van kwaliteit uit te stralen. Natuurlijk ondersteunt Stichting FRAMED indien nodig exposanten bij het bereiken van de laatste fase/uitstraling van kwaliteit en professionaliteit.

- Stichting FRAMED neemt projecten niet over, maar ondersteunt exposanten op alle mogelijk denkbare manieren en met diverse middelen in de aanloop naar solo en gemengde tentoonstellingen

 

De Stichtingsacte van Stichting FRAMED is getekend op 6 augustus 2015 te Almelo. Als statutaire vestigingsplaats is Enschede gekozen, het actieve cultuurbeleid gecombineerd met de mogelijkheden en aanwezigheid van het bestuur van de Stichting in Roombeek, de enorme clustering aan kunstenaars (zowel professioneel als amateur) en de centrale ligging van de ateliers aan de Cultuurmijl tussen de musea en Culturele instellingen vormden daarvoor de reden.

 

Op 4 september 2015 is officieel gevierd dat de Stichting haar werkzaamheden is gestart, middels een grote solo tentoonstelling in Hengelo Ov, welke werd geopend door de Plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Curaçao Zijne Excellentie de heer R.M. Candelaria, in het bijzijn van de Burgemeester van Hengelo de heer S. Schelberg. De eerste expositie in de Galerie Roombeek middenin Cultuurpak Roombeek is inmiddels ook zeer succesvol beëindigd.

 

Het Bestuur heeft besloten zich eerst te richten op het vergroten van de naamsbekendheid, het vervaardigen van alle benodigde basis documenten voor de Stichting, zoals een beleidsplan (voor fondsenwerving en vrijwilligers) en een PR/Marketing plan en nieuwsbrief. Deze documenten gaan, tezamen met de ANBI-C status de basis vormen voor actieve werving van bestuursleden, een zgn. vriendenkring, donateurs en vrijwilligers. De verdere organisatie en taakverdeling is daarvan afhankelijk en uiteraard van de activiteiten/projecten die ontwikkeld en uitgerold worden. Uitgangspunt is dat er door bestuur en andere betrokkenen altijd gehandeld moet worden binnen de wettelijke kaders (zoals oa. omschreven in de Stichtingsacte/statuten.) Het huidige bestuur wil op termijn het aantal bestuursleden graag uitbreiden om zo een brede en deskundige basis vanuit de doelgroepen, financiers (bv. subsidiegevers, sponsors, donateurs) en (professionele) vakmensen te komen.

 

FRAMED Art Gallery heeft diverse tentoonstellingen gehad in fraaie kunstruimtes maar ook in verlaten fabriekspanden. Zij waren een groot succes. FRAMED Art Gallery is onder het beheer van Stichting FRAMED komen te staan. De naam is inmiddels een redelijk begrip en zal dus voorlopig dus ook als herkenbare naam in combinatie met Stichting FRAMED worden gehanteerd.

 

Locaties en locatiescouting

Door haar vele contacten en grote diversiteit aan klanten heeft Stichting FRAMED inmiddels een netwerk kunnen opbouwen van diverse tenoonstellingslocaties. Een toenemend aantal klanten, bedrijven en relaties vraagt daarom 2 Photographers tentoonstellingsruimtes te vinden. Ook de vraag naar advisering omtrent de organisatie van tentoonstellingen en hulp bij inrichting, vormgeving etc neemt gestaag toe.

 

Stichting FRAMED beschikt niet alleen over 3 vaste locaties, waaronder 2 galerieën, maar ook over een bestand met beschikbare expositieruimtes. Galerieën, bedrijven en projectontwikkelaars bieden ons regelmatig ruimtes voor gebruik aan. Ook ruimtes die normaliter niet voor publiek toegankelijk zijn hetgeen uw expositie uniek kan maken. Stichting FRAMED kan daarom succesvol bemiddelen met aanbieders van ruimtes voor tentoonstellingen en/of exposities. Stichting FRAMED beperkt zich niet daarbij alleen tot fotografie maar stelt haar kennis en kunde ter beschikking aan alle beeldende kunstvormen, waaronder schilderkunst-, beeldende kunst- en bv glaskunst. Het aanbod reikt van verlaten fabriekspanden tot privé tuinen en huizen die anders niet toegankelijk zijn. Je kunt het echt zo gek niet bedenken of het is mogelijk.

 

Art Direction

Stichting FRAMED kan door haar ervaring als fotograaf, tentoonsteller en door haar vakkennis van interieur ontwerp, meer en beter advies aanbieden dan een standaard organisator. Wij zoeken indien gewenst ook naar bijzondere materialen, afwerkingen en vormgeving speciaal voor jouw tentoonstelling. Op deze wijze past elke tentoonstelling optimaal in haar omgeving, of dat nu een galerie is, een stads café, een bedrijf of een uniek verlaten industrieel pand of leeg winkelpand. Dus ongeacht of je een aanbieder van tentoonstellingsruimte bent of juist expositieruimte zoekt, Stichting FRAMED is een goede, actieve en betrouwbare partner.  Zoekt u dus tentoonstellingsruimte of biedt u tentoonstellingsruimte aan, neem dan contact op met Stichting FRAMED voor meer informatie.

 

Werken op afspraak

Het officiële correspondentieadres is: Stroinksbleekweg 6, 7523 ZL Enschede. De Stichting werkt normaliter alleen op afspraak, eventueel ook buiten de vastgestelde normale openingstijden. Tijdens tentoonstellingen gelden ruimere en vaste bezoektijden welke overigens wel per tentoonstelling kunnen verschillen. Uitgangspunt is tijdens tentoonstellingen ruime openingstijden in de middag te hanteren tijdens de weekenddagen, vanwege de bezoekersdichtheid. Voorlopig zijn de openingstijden tijdens tentoonstellingen vastgesteld op: woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.30 uur. Afhankelijk van bezoekers aantallen, het project, de begeleiding van de tentoonstelling door exposant of vrijwilligers uit het netwerk van Stichting FRAMED, kunnen deze openingstijden variëren.

 

Afhankelijk van activiteit/project zal de Stichting de promotiecampagnes gaan vormgeven. Zo wordt elke campagne volledig afgestemd op het betreffende project en eventuele bijzondere aanvullende doelgroepen. De kanalen zijn bekend, de contacten gelegd, het draaiboek gereed. Dit alles naast het up-to-date houden van website, mailinglijsten, sociaal media en het periodiek uitbrengen van een op korte termijn te ontwikkelen nieuwsbrief.

 

Een ander deel van de promotie is het continu proces om de Stichting inkomsten te verschaffen in de vorm van sponsoring, giften, legaten, donaties, en subsidies. Belangrijk instrument hierin is de Stichtingsacte en de ANBI-C status. De lijsten met potentiële nationale en internationale sponsors etc zijn nog verder uit te breiden.

 

Het benaderen van alle partijen met een deels generiek (zoals een Beleidsplan) en deels maatwerk stuk (het specifieke gebied waarop de sponsor/donateur actief is) is erg arbeidsintensief. Voorlopig gaat het bestuur zich hiermee bezighouden met professionele ondersteuning. Ditzelfde geldt ten aanzien van het gestructureerd invulling geven van deze beleidsplannen, incl. fondsen en vrijwilligerswerving. Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers binnen de Stichting zouden op korte termijn deze taken of een deel ervan kunnen overnemen.

 

Activiteiten 2015

Stichting FRAMED deed direct na haar oprichting op 6 augustus 2015 van zich spreken met een grote solotentoonstelling in Hengelo, geopend door plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao, zijne excellentie R.M. Candelaria, in het bijzijn van burgemeester S. Schelberg van Hengelo en de toenmalige eerste managing director van Dupho, de heer P. van den Doel.

 

Jaarlijks organiseert Stichting FRAMED in oktober de World Wide Photowalk van Scott Kelby in de regio Twente om geld in te zamelen voor en Keniaans weeshuis. In 2014 organiseerden wij deze WWW voor de eerste keer hadden landelijk gezien meteen het op 1 na hoogste deelnemersaantal. De ander was een BN-er en kon dus niet verslagen worden. Niet alleen met deelnemers uit heel Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tegelen, maar zelfs uit het verre India (!) is ruimschoots aangetoond dat de draaiboek aanpak van Stichting FRAMED bijzonder effectief is en heel goed werkt. Een garantie voor het behalen van doestellingen en hoge bezoekersaantallen.

 

Hoge bezoekersaantallen

Tijdens het sneak preview-weekend trok de tweede galerie van Stichting FRAMED gelegen aan de Cultuurmijl in Enschede Roombeek zonder PR-campagne binnen enkele uren ruim 100 bezoekers. Een aantal dat ruim 50x hoger ligt dan het aantal van onze collega galerie die al ruim 25 jaar bestaat maar toch bijna niemand kent (maar wel grote gemeentelijke financiële steun ontvangt.) Maar ook daarna bleef bleef FRAMED Art Gallery Roombeek zelfs zonder PR-campagne gestaag hoge bezoekersaantallen trekken. De directe ligging aan de Cultuurmijl en grote herkenbaarheid plus zichtbaarheid, gratis parkeren, de nabijheid van de vele culturele instituten (oa. Museum Twenste Welle, Rijksmuseum Twente, Artez, Tetem ), de toonaangevende architectuur en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer spelen daarbij ongetwijfeld een grote rol.

 

Enkele bijzonder activiteiten uitgelicht

- WAK Enschede en Culturele Zondag – gratis presentaties

- Tentoonstellingen en opening (inrichting) Studio IdC

- Inrichting 2e tentoonstellingsruimte in Roombeek (permanente huurlocatie) = Galerie Roombeek

- Herinrichting studio Roombeek ivm overflow en als aanvulling op Galerie Roombeek

- Inrichting en spulletjes van 2 Photographers in bruikleen (diverse materialen en inrchting)

- Basis gelegd voor FotografenNetwerk en fotogroepen

- Contacten met ruimte aanbieders etc

- Tentoonstellingen in vitrines in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op ons initiatief

- Samenwerkingsverband gesloten met Manna

- Ondersteuning en advies aan diverse fotografen –prof en amateur- en projecten (tijd)

- Beursmatches gemaakt voor diverse doelen met diverse ondernemingen en instituten

 

Chronologische volgorde activiteiten

- Verhuisd naar IdC

- Openstelling tijden kunstenlandschaproute 2015 en protestactie icm collega ateliergenoten 2016

- WAK Enschede – gratis presentatie

- Aktes passeren bij notaris

- Afhandeling anbi-c status en goedkeuring door belastingdienst

- Inspiratie- en netwerk bijeenkomsten in Bonn en Keulen

- Voorbereiding en afhandeling officiële opening Studio IdC en expsostie inclusief pr, catering, etc.

- Grote solotentoonstelling in Hengelo, geopend door plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao, zijne excellentie R.M. Candelaria, in het bijzijn van burgemeester S. Schelberg van Hengelo en de toenmalige eerste Managing Director van Dupho, de heer P. van den Doel

- Begeleiden supposten openings expo 3 weken 3 middagen dagen per week.

- Unseen Amsterdam

- Noorderlicht Groningen

- Jaarlijks organiseert Stichting FRAMED in oktober de World Wide Photowalk van Scott Kelby in de regio Twente om geld in te zamelen voor en Keniaans weeshuis.

- Military Boekelo - gedurende 2 weken

- Fotomuseum, Gemeentemuseum en Kunsthal Rotterdam

- Anton Corbijn lezing

- Start PBC-traject doorlopend tot najaar 2016

- Fulldauer Stichting voorlichingsbijeenkom = start van fondsenwerving + educatie omtrent voordelen ANBI-C-status

- Diverse bijeenkomsten Fotobond Twente

- Gastronomiebeurs Utrecht voor foodfotografie netwerk – oa Massimo Buttara  = Michelin sterren chef en Sacha de Boer

- Gemeente Almelo begeleidingstraject

- Dupho bijeenkomsten en dagen

- Gemeente Enschede bijeenkomsten

- Zilveren Camera tentoonstelling

- Slingerbeurs Hengelo

- SWB Hengelo netwerkbijeenkomst

- Beursvloer Enschede

- FOAM en Huis van Marseille

- Fotografencafé Woerden

- Leger des Heils (maakt helaas later geen gebruik van aanbod hulp bij ontwerp en herinrichting kerk)

- Slingerbeurs Almelo

- Lezing Ruben Terlouw

- Helmond gemeentemuseum tentoonstelling Magnum Pictures/Hollywood inclusief netwerkbijeenkomst

- Facebook pagina’s en eigen website gerealiseerd

- Inrichting 2e tentoonstellingsruimte in Roombeek (permanente huurlocatie) = Galerie Roombeek

- Herinrichting studio Roombeek ivm overflow en als aanvulling op Galerie Roombeek

- Inrichting met materialen van 2 Photographers (in bruikleen)

- Inrichten nieuwe expo ruimte(s) Galerie Roombeek incl. ophangsysteem etc.

- Tetem wijkgesprek en opening expo

- Slingerbeurs Hengelo

- Photokina Keulen inclusief diverse netwerkbijeenkomsten

- ACT-dag Arnhem

- Tentoonstelling Dutch Design opening met ludieke acties met suikerspin etc.

- Begeleiding Carla kKgelman + lezing Enschede

- Fotografen filmavond georganiseerd

- Basis gelegd voor FotografenNetwerk en fotogroepen

- Contacten met aanbieders etc

- Contacten gelegd voor Photowalk icm netwerkbijeenkomst in Stadhuis Almelo

- Logo’s ontworpen

 

 

6. Toelichting 2015-2016

Dit is het eerste jaarverslag van Stichting FRAMED voor de periode 6 augustus 2015 t/m 31 december 2016. De periode augustus t/m december 2015 was te kort voor een eigen jaarverslag 2015. Vandaar dit gecombineerd jaarverslag met instemming van de belastingdienst. FRAMED Art Gallery bestond al een jaar toen het oprichten van de stichting in een stroomversnelling kwam voor het aanbod van notaris Cliff Bolding op de Slingerbeurs Almelo in juni 2015. Enkele weken later was op 6 augustus de oprichtings-/stichtingsacte een feit in ruil voor: … een appeltaart. En nee die hebben we niet bij de Stichting in Rekening gebracht.

In september 2015 is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht de ANBI-C status toegekend (wettelijke status als erkend goed doel in de categorie: Algemeen Nut Beogende Instelling – Cultuur).

 

Wij zijn erg blij dat dit is gelukt, alhoewel het een streng en soms moeizaam proces was. Waarvoor zelfs aanpassingen van de stichtingsacte en website noodzakelijk bleken te zijn. Het feit dat we een ‘erkende’ culturele instelling en goed doel zijn is voor ons erg belangrijk. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons daarin ondersteund middels een opleiding/advies traject uitgevoerd door de Sesam Academie.

 

Fotografie wordt vaak door instanties niet als zijnde kunst beschouwd en men wenst het jarenlange pad der gewoonte te volgen waardoor er vaak geen enkele plaats blijkt te zijn voor nieuwe initiatieven en/of samenwerkingsverbanden. De achtergestelde positie van de nieuwe media waaronder fotografie en fotografen binnen de kunst en culturele sector blijkt hieruit, maar vloeit daaruit ook voort. Vaak zonder gerede kans of uitzicht op verbetering van haar positie. En dat terwijl er meer camera’s dan inwoners in Nederland zijn en iedereen zich dagelijks bezig houdt met fotografie al is het maar via het journaal op tv. Een wereld zonder beelden is volstrekt ondenkbaar en zelfs onvoorstelbaar geworden. Stel u voor: internet, uw krant, tv-journaals, leerboeken en/of encyclopedieën bevatten geen beeldmateriaal meer? Dat zou het leren in de huidige wereld en met deze technische stand van zaken compleet onmogelijk maken. Bovendien is bewezen dat ruim 85% van ons leervermogen is gebaseerd op beeldmateriaal.

 

Zelfs de belastingdienst beperkt de positie van de fotograaf door haar beleid dat er slechts 1 lens mag worden afgetrokken en boeken altijd van de buren zijn ook al heb je de bon. Maw als fotograaf heb je in hun ogen dus maar 1 lens nodig en al helemaal geen boeken of papier om af te drukken. Stel je voor Harry Mulisch heeft 1 vulpen maar geen papier. Of een schilder maar 1 kwast en geen doeken of muur. Laat staan een kamer als werkplek om te schrijven of schilderen. Onvoorstelbaar. Stel u de belastingambtenaar voor die slechts 1 pen, 1 kast, 1 bureau en geen computer, geen spreekkamer, laat staan een werkplek ter beschikking krijgt. Want die mag je als fotograaf niet aftrekken en al helemaal niet tijdens je studie. Je voelt je als een chirurg met 1 scalpel zonder operatietafel of operatiekamer. Dat laatste beschouwen zij dan wel als ondenkbaar, maar waarom behandelt men fotografen dan zo slecht?

 

Fotografie is mede door deze vormen van gemeentelijk, cultureel en belastingtechnisch beleid echt een ondergeschoven kindje gebleven. Elke fotograaf komt onherroepelijk in een economisch moeilijke uitgangspositie terecht waar men nauwelijks nog uit kan komen. Met een groothoeklens diverse oorlogsituaties van veilige afstand vastleggen of sport goed fotograferen is technisch onmogelijk. Je kunt misschien nog wel een leuk staatsieportret van hele Nederlandse voetbalelftal, maar geen enkel doelpunt of overtreding in beeld brengen? Hoeveel voetballen zijn er in Nederland? Waarschijnlijk veel minder dan camera’s dus de verhoudingen zijn onzes inziens toch een beetje scheef. Bovendien bepaalt de belastingdienst op deze manier ook hóe en wélke beeldinformatie men ter beschikking krijgt, wat leidt tot een enorme censuur, hetgeen indruist tegen de rechten van de mens waaronder het recht op vrije nieuwsgaring en informatie. Bovendien schept het een gekleurd, beperkt en eenzijdig beeld van de wereld, hetgeen als uitermate negatieve bijwerking van dit beleid kan worden beschouwd.

 

Onze conclusie is daarom dat er nog heel veel werk in het verschiet ligt voor ons en andere initiatieven, fotografen in het algemeen en vakverenigingen als Dupho. Momenteel is het niet alleen dweilen met de kraan wijd open, maar zelfs zonder dweil. De oneindige put waar het drinkwater in verdwijnt, is die van de reeds gevestigde orde, al hoewel die initiatieven vaak geen waarde (meer) toevoegen of hopeloos verouderd zijn. Echter zonder de passende controles blijft men grote budgetten verkeerd en nutteloos besteden als men enkel de ruim 25 jaar geleden (voor de komst van de digitale fotografie) uitgezette lijn wenst te handhaven. Zonder vernieuwing en aanpassingen blijft de huidige stand van zaken gehandhaafd. Dit betekent stilstand, en stilstand is achteruitgang. Stichting FRAMED vindt daarin haar redenen voor oprichting en probeert de startmotor te zijn die aan het begin van het traject staat om deze enorme locomotief in beweging te brengen en dat is geen makkelijke taak.

 

De onbekendheid van de voordelen van een ANBI-C stichting en de donatieaftrekmogelijkheden wordt door de overheid niet echt gepromoot dus veel bedrijven en particulieren hechten geen geloof aan de aftrekmogelijkheden, waardoor de hoognodige donaties regelmatig uitblijven. Dit is wel begrijpelijk want natuurlijk wil de belastingdienst geld in haar laatje zien en niet uitgeven aan kleine goede initiatieven al hebben die er richt op. Bovendien is het naast de bestaande oude initiatieven vaak wel mogelijk als individu donaties te ontvangen van grote fondsen. Echter als je zoals wij initiatieven en individuen ondersteund ben je uitgesloten ook al is je bereik vele malen groter en professioneler en verstrek je alle hulp volkomen gratis. Dat demotiveert velen en zorgt voor een grote versnippering en compartimentalisatie binnen de fotografie die daardoor nog extra benadeeld wordt.

 

Ook het gemeentelijk beleid om enkel oude initiatieven te (onder)steunen zorgt voor compartimentalisering, onrust, territoriumdrang en concurrentieversterking binnen de cultuur/fotografie. Oude initiatieven zien daardoor namelijk elk nieuw initiatief automatisch als een concurrent die hen financiële mogelijkheden en zekerheden aantast, ipv een aanvulling waarmee krachten gebundeld kunnen worden, waardoor men een veel sterker, groter en verenigd front kan vormen wat de hongerige markt naar fotografie en beeldmateriaal alleen maar ten goede kan komen. Het werven van vrijwilligers ook voor bestuursfunsties, wordt mede daardoor aanzienlijk en onnodig bemoeilijkt. En dat terwijl initiatieven elkaar juist zouden kunnen steunen door uitwisseling. Het tegengaan van die compartimentalisatie en concurrentiedrang ten gevolge van zulke beleidsvormen is zeker ook een aandachtspunt voor Stichting FRAMED die daar tegen als de eerste olifant van een enorme kudde haar krachten los laat, in de hoop de rest van de kudde te mobiliseren ook in actie te komen.

 

Maar er zijn ook leuke dingen. Als 1e stichting voor amateur en professionele fotografie (in combinatie met andere beeldende kunstvormen) krijgen we veel positieve reacties en complimenten. Ook groeit het aantal aanvragen om hulp (klein en groot) gestaag en de eerste resultaten zijn al zichtbaar.

 

De grandioze opening van de eerste door Stichting FRAMED georganiseerde humanitaire overzichtsexpositie door de burgemeester van Hengelo en de minister van Curaçao op 4 september 2015 was een geweldig mooi moment. In 2017 starten we met het organiseren van bijeenkomsten. De nadruk ligt daarbij op de grote opening/start met een bijzondere lezing van Magnumfotograaf Carl de Keijzer en daarna Henk Wildschut met zijn 10 jaar durende project over de vluchtelingen in Calais en enkele fototentoonstellingen. In de tweede helft van 2017 zal een begin worden gemaakt met een Fotogroep ism Manna Enschede, diverse fototentoonstellingen, lezingen, fotografiebijeenkomsten en wordt de samenwerking met oa diverse ROC-opleidingen verder geconcretiseerd waardoor kennisoverdracht en educatie een belangrijke rol gaan spelen in 2017-2018.

 

Verder werken we intensief en met veel plezier samen met initiatieven als de Slinger waarbij wij niet enkel de rol van afnemer proberen te vervullen maar ook die van aanbieder. Met Stichting Behoud van Oud voorzien we samen in de inhoud van vitrines bestaande uit fotografica en aanverwanten. De displays en teksten/toelichtingen in vitrines worden geheel zelfstandig door Stichting FRAMED verzorgd.

 

We zijn iedereen die ons heeft gesteund ontzettend dankbaar en erg blij met de vele bezoekers op de exposities en andere activiteiten. En natuurlijk met alle uitermate positieve reacties die Stichting FRAMED heeft mogen ontvangen. Dit steunt ons in het verder ontwikkelen van activiteiten en verlenen van ondersteuning. Het feit dat in 2017 gedwongen moet worden verhuisd in verband met de sloop van de grootste locatie mag de pret niet drukken. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie, met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, terwijl wij onze activiteiten verder blijven uitbreiden. Stichting FRAMED zal zich onvermoeid blijven inzetten voor de fotografie, fotografen en andere beeldende kunsten.

 

 

7. Toekomstplannen

- Tentoonstellingen in vitrines in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op ons initiatief

- Samenwerking met Manna verder uitbreiden

- Lezing/presentatie met meet & greet, signeersessie Carl de Keyzer van Fotoagentschap MAGNUM

- Netwerken Eduard Planting (Galerie) is samen met Feiko Koster curator van Fotofestival Naarden

- Contact en blog met Museum Helmond

- Natuurfotografie presentatie Haaksbergen inclusief netwerken

- Bezoek van en aanbod op diverse beurzen (Slinger Hgl, Slinger A’lo, Beursvloer E’de, Profesional Imaging

- Tentoonstellingen in Keulen, Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen (Zeche Zoolverein en Folkwang)

- Bestuur en vrijwilligers uitbreiden

- Facebook over de 1000 vrienden

- Netwerk actief uitbreiden

- ACT bijeenkomsten

- Vrijkaartjes/waardebonnen voor winnaars van fotowedstrijden ter beschikking stellen

- Jaarverslag op website

- Ansichtkaarten

- Nieuwe visitekaartjes ontwerpen?

- Steve McCurry tentoonstelling in Helmond bezoeken?

- Tentoonstelling Dutch design (an old fashioned typology – Costume design in 19-20th Century Netherlands) – diverse keren als pop up

- Tentoonstelling Moving Abstracts

- Tentoonstelling Finger Licking Good Food

- Fotografiefilms met inleiding op locatie

- Military Boekelo Exhibition

- - Netwerkbijeenkomst - Borrel met rondleiding in Stadhuis Almelo

- - Lezingen van Lieve Blancquaert, Henk Wildschut ea organiseren op locatie

- Fotogroep Enschede

- Fotogroep Glanerbrug

- Afstudeeropdrachten ROC-leerlingen van diverse opleidingen gecombineerd = bijzonder en uniek + goede basis voor toekomstige werkomgeving en praktijk

- Photo Challenge (Twente)

- Domeinnamen checken, vastleggen

- Nieuw internet abonnement en aansluiting, apparatuur

- Logo ontwerpen – Twentse ros met fototoestel?????

- World Wide Photowalk tgv Spring Hope Weeshuis in Kenia ism Scott Kelby organisatie USA

- Openstellingen 2017 tijden Kunstenlandschap inclusief begeleiden bezoek Canadese bezoekers

- Ontwerp, beheer en uitgeven van deelnemersbewijzen

- Photowalks en lezingen: Soenar Chamid, Kadir van Loohuizen, Hundertwasser, Lankheet, Stadhuis Almelo, ROC Almelo + Hengelo

- Instant Roombeek icm fotopoject zelf en camera

- Training Heracles

- Workshop food fotografie ROC met food ROC bij ROC

- Keuken ROC met koks fotograferen

- Foto’s ruilen

- Foto’s bespreken

 

8. Jaarrekening:

a. Introductie

b. Balans +Toelichting op de balans

c. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM): Baten en Losten

 

a. Introductie: Financiering, non-profit en transparantie

De Stichting FRAMED heeft als uitgangspunt kostendekkend werken en is voorgefinancierd door middel van privaat vermogen.

Eventuele toekomstige winsten komen ten goede aan de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

 

De kosten van Stichting FRAMED bestaan hoofdzakelijk uit:

- Organisatiekosten platform (administratie, fotobibliotheek, verzekeringen, telefoon, reiskosten, etc.)

- Tentoonstellingskosten (huur/gebruikskosten, materialen, lijstwerk, presentatiemiddelen etc.)

- PR/Marketing/Communicatie (drukwerk waaronder flyers en posters, reclamemiddelen, website, internet)

 

De inkomsten van de Stichting kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

- Donaties, schenkingen en legaten

- Crowdfunding rondom specifieke projecten/tentoonstellingen (indien van toepassing)

- Sponsoring

- Subsidies of fondsen aangevraagd op projectbasis

 

De ANBI-C status van Stichting FRAMED is de wettelijke garantie voor het non-profit uitgangspunt en de volledige transparantie van Stichting FRAMED. Het Bestuur is conform de Stichtingsacte verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting vast te stellen en openbaar toegankelijk te maken. De ANBI-C status biedt donoren bovendien grote voordelen oplopend tot maar liefst 150% belastingaftrek.

 

Jaarcijfers van de Stichting

Conform Artikel 9, lid 3 van de Stichtingsacte is het bestuur verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Gezien het einde van het boekjaar icm de oprichtingdatum en start van de Stichting zal de eerste rapportage conform gemaakte afspraken met medewerkers Belastingdienst Enschede geconsolideerd worden met het boekjaar 2016 waarna een volledige verslaglegging zal volgen.

 

b.Balans + toelichting

Toelichting op de balans:

- Dit is de eerste balans van Stichting FRAMED over de periode 06-08-2015 t/m 31-12-2016.

- Naast de liquide middelen (bestaande uit saldo op bankrekening van de stichting, voortkomend uit de Baten en Lasten) is er een post Eigen Middelen bestaande uit in 2016 ingekochte expositiemiddelen (oa. lijstwerk) verminderd met afschrijvingen.

- In de door de stichting gehuurde ruimten staan fysiek veel meer middelen, bv. meubilair, projectieschermen, koelkast, diepvries, keukengerei en expositiewanden. Deze middelen zijn eigendom en bezit van2 Photographers. De stichting heeft deze materialen ook niet in bruikleen, zij maken daarom geen deel uit van de activa van Stichting FRAMED.

- De post ‘Deelnemers donaties’ zijn reeds betaalde donaties waaruit enkele de (werkelijke) vergoeding/kosten worden betaald voor de lezing door MAGNUM-fotograaf Carl de Keijzer voor zijn lezing in maart 2017. Bij een tekort zullen voorzitter en secretaris dit verschil uit eigen middelen voorlopig voorschieten zonder hiervoor rente te berekenen. De terugbetaling hiervan dient plaats te vinden binnen 5 jaar na dato bij het beschikbaar komen der middelen.

 

 

c. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM): Baten en Lasten

Toelichting op de Baten en Lasten:

- Alle financiële transacties die de Bestuursleden hebben uitgevoerd zijn eenvoudig herleidbaar.

- De grootste kostenpost is Huur dan wel Bruikleen kosten. Een van de twee ruimtes wordt ‘gehuurd’ middels een zogenaamd  ‘bruikleen contract’ op persoonlijke titel via een ‘anti-kraak gespecialiseerde’ beheerder. Dit pand in Hengelo zal waarschijnlijk in 2017 helaas gesloopt worden, waardoor een verhuizing met bijkomende kosten (voornamelijk verhuis- en schoonmaakbedrijf) helaas noodzakelijk is.

- De post Baten bestaat voor het overgrote deel uit (persoonlijke) Giften.

- Tot nu toe door de Stichting gemaakte kosten en uitgaven zijn volledig voorgefinancierd, zonder rentebeding. Ook heeft het bestuur diverse andere van haar privémiddelen en materialen voorlopig ter beschikking gesteld aan de Stichting. Uitgangspunt is terugbetaling zonder rentebeding binnen 5 jaar of bij eerder beschikbaar komen van de betreffende middelen.

- De post ‘Deelnemers donaties’ zijn reeds betaalde donaties waaruit enkele de (werkelijke) vergoeding/kosten worden betaald voor de lezing door MAGNUM-fotograaf Carl de Keijzer voor zijn lezing in maart 2017. Bij een tekort zullen voorzitter en secretaris dit verschil uit eigen middelen voorlopig voorschieten zonder hiervoor rente te berekenen. De terugbetaling hiervan dient plaats te vinden binnen 5 jaar na dato bij het beschikbaar komen der middelen.

- De 2 volgende grotere Lasten posten zijn ‘Expo(sitie) middelen’ en ‘Schenkingsproject kosten’. Respectievelijk voor oa lijstwerk en printkosten als schenking voor een project met kankerpatiënten.

 

 

9.Overig

Exposeren?

Laat ons helpen jouw droom van een eigen en succesvolle expositie te realiseren!

 

Wil jij jouw foto’s exposeren, alleen of met jouw club, een netwerk opbouwen met interessante mensen, ideeën uitwisselen en in contact komen met professionele fotografen? Of wil jij jouw specifieke, professionele fotografiekennis graag overbrengen op enthousiaste amateurs in de vorm van een lezing, workshop of presentatie? Dan is het nieuwe platform van Stichting FRAMED iets voor jou.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en ontmoet bevlogen mensen uit verschillende culturen, bezoek onze exposities, deel jouw kennis, draag jouw steentje bij aan onze community en volg ons op sociale media.

 

Of stap vrijblijvend binnen in Galerie Roombeek, Stichting FRAMED Art Gallery aan de Cultuurmijl in de bruisende, inspirerende, veerkrachtige wederopbouwwijk Roombeek in Enschede.

 

Grotere bezoekersaantallen

- Weet jij hoe je bij de successen van stichting FRAMED kunt aanhaken?

- Hoe jij jouw expositie maximaal moet promoten?

- Weet jij waar, wat, wanneer en hoe te publiceren?

- Gratis of tegen vergoeding, is ook geen onbelangrijke vraag voor het budget

- Hoe regionale pers, vakbladen en tijdschriften, Social Media en TV ter promotie kunnen worden ingeschakeld?

- Wie en welke relaties je persoonlijk kunt en moet uitnodigen?

- Hoe kan jouw tentoonstelling opvallen binnen het complete aanbod om ook daadwerkelijk bezoekers te trekken?

- Wil je er werken verkopen of alleen tentoonstellen

- Moet ook de opening moet goed geregeld zijn?

- En hoe doe je dat allemaal?

 

Laat Stichting FRAMED van jouw tentoonstelling een succes maken

- Onze eerste mailing naar 3 adressen heeft reeds een bereik van 10.000 fotografen in Nederland

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door:

- Een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen, toelichtingen en publicaties

 

Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

©2014-2020 2Photographers.eu

All rights reserved.